Komunikat

Wznowienie bezpośredniej obsługi klienta oraz otwarcie Kasy od 04.08.2020r.

Odczyty wodomierzy - ważna informacja!

Informacja dot. odczytów wodomierzy Miasto i Gmina Tychowo.

Informacja

Montaż i utrzymanie zaworów antyskażeniowych.

Taryfy 2018-2021

Dodano taryfy dla: Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, Miasta i Gminy Karlino, Miasta Białogard, Gminy Biesiekierz, Miasta i Gminy Bobolice

Zabezpieczenie Urządzeń Wodociągowych

Ważna informacja dot. zabezpieczenia urządzeń wodociągowych.

Woda bezpowrotnie zużyta

Informacja dotycząca warunków przyjęcia wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej.

PROW

Szybki kontakt

ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Białogard
E-mail: sekretariat@rwik.pl
Tel.: (094) 312 32 15 / (094) 312 33 19
Fax: (094) 312 04 24

Zarząd przyjmuje interesantów w
poniedziałki od 13:00 do 15:00

 

KRS 0000053791 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 141 175 000,00 zł.

NIP: 672-000-62-06


PKO BP SA ROK w Szczecinie, CK Koszalin

57 1020 2791 0000 7102 0163 2710


Oferty Pracy

Umowy

Akcja STOP kradzieży

Awarie

Zgłaszanie awarii

iBOK

Jakość wody

Godziny przyjęć interesantów do działu Techniczno-Inwestycyjnego

pokój nr 103, tel. (94) 312-33-51,

tel. kom. 662 004 733

Godziny przyjęć interesantów:

 

Poniedziałek   07:15 - 15:00  
Wtorek 07:15 - 15:00
Środa 13:00 - 15:00
Czwartek 07:15 - 15:00
Piątek 07:15 - 15:00

Wyszukaj swoją miejscowość

Informacje o projekcie

 

https://www.pois.gov.pl/

 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

DZIAŁANIE: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

 

Umowa o dofinansowanie projektu
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”
nr
POIS.02.03.00-00-0050/16-00 

 

W dniu 21 października 2016 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0050/16-00 zmieniona aneksami zmieniającym nr POIS.02.03.00-00-0050/16-01 z dnia 29.05.2019r. oraz nr POIS.02.03.00-00-0050/16-02 z dnia 26.11.2019 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Oś priorytetowa II – ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM).

 

•   Całkowita wartość Projektu 29 893 973,78 zł  (24 743 940,72 zł + 5 150 033,06 zł VAT)

Wartość wydatków kwalifikowanych  17 384 222,08 zł

 • W ramach POIiS 2014-2020  Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  w Białogardzie otrzymała na realizację projektu  dofinansowanie
  w kwocie  14 776 588,76 zł
 • Wkład własny Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie wynosi 
  8 385 603,00 zł 
  Spółka zabezpiecza w formie pożyczki udzielonej NFOŚiGW
  w Warszawie.

Data rozpoczęcia realizacji  inwestycji to I kwartał 2017r.

Data zakończenia realizacji inwestycji to 30.06.2021r.

 

Głównym celem Projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji
Połczyn – Zdrój oraz dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego. Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, przede wszystkim czystości
wód powierzchniowych.

Poprzez budowę nowych obiektów, modernizacji obiektów istniejących oraz likwidacji przestarzałych obiektów na obszarze oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju uzyska się

- poprawę jakości oczyszczonych ścieków wprowadzanych do odbiornika, którym jest rzeka Wogra,

- zwiększoną możliwość przyjęcia większej ilości ścieków pochodzących
od zakładów  przemysłowych m.in. ścieków browarniczych,

- zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków, co umożliwi przyjęcie większej ilości ścieków
w okresach podwyższonych stanów wód opadowych,

- stworzenie możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej po realizacji modernizacji oczyszczalni ścieków, gospodarstw domowych obecnie nieskanalizowanych,

- poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń gleby, wód.

Celem wyeliminowania częstego wywozu przetworzonych osadów ściekowych planuje się rozbudowę placu osadowego oraz zakup i montaż nowej wirówki przyczyni się do zmniejszenia uwodnienia komunalnych osadów ściekowych, a tym samym kosztów ich dalszego zagospodarowania.

W ramach Projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju” realizowane będą zadania obejmujące:

- budowę nowych obiektów: budynku garażowego, zbiornika retencyjnego, placu osadowego, placu magazynowania piasku, pompowni wody technologicznej, piaskownika wirowego
z przylegającymi kanałami, komory pomiarowej, stacji zlewczej ścieków, pompowni części pływających, komory przelewowej osadu, stanowiska agregatu prądotwórczego,

- modernizację istniejących obiektów: budynku socjalnego, dwóch komór rozdziału, osadnika wtórnego, pompowni osadu recyrkulowanego, koryta pomiarowego ścieków, zagęszczacza grawitacyjnego, stacji dmuchaw, budynku energetycznego, budynku krat, piaskowników wirowych, budynku odwadniania i higienizacji osadu, reaktorów biologicznych,

- likwidację istniejących obiektów: stanowiska krat, piaskownika podłużnego, osadnika Imhoffa, budynku obsługi, poletek suszenia piasku.

Zgodnie z dokumentacją archiwalną istniejącą oczyszczalnię zaprojektowano dla obciążenia
na wartość RLM = 30 450. Jednakże nominalna średniodobowa przepustowość oczyszczalni, przed realizacją przedsięwzięcia wynosi 35 720 RLM. W związku z tym zakresie planowanego przedsięwzięcia zgłoszonego do dofinansowania planowana jest rozbudowa przepustowości ścieków do 43 000 RLM. Modernizacja jest związana z potrzebami aglomeracji, na które składają się wzrost ilości ścieków z przemysłu oraz możliwość przyjęcia większej ilości ścieków dowożonych - między innymi z nieskanalizowanych obszarów aglomeracji - dzięki budowie stacji zlewczej ścieków.

Modernizacja wpłynie na poprawę efektywności energetycznej obiektu. Niesprawne
i energochłonne urządzenia zostaną wymienione na nowe, bardziej efektywnie energetycznie. Dodatkowo, szereg urządzeń i obiektów będzie zasilane za pośrednictwem falowników,
co zmniejszy zużycie energii elektrycznej.

 

W dniu 14 marca 2017 r. została podpisana umowa nr 50/2017/Wn16/OW-OK-YS/P
o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pn. „Modernizacja
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”, na kwotę 5 380 218,00 zł.; natomiast w dniu 07 kwietnia 2020r. został podpisany aneks do w/w pożyczki nr 1/184. Udzielona pożyczka stanowić będzie uzupełnienie wkładu własnego dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pożyczka została udzielona na zasadach preferencyjnych ze środków dedykowanych
na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków wspólnotowych.

Główne warunki pożyczki:

- oprocentowanie w wysokości WIBOR 3M, nie mniej niż 2% w skali roku,

- okres na jaki udzielona została pożyczka: od 15.02.2018 roku do 20.12.2032 roku,

- spłata pierwszej raty kapitałowej nastąpi 30.09.2021 roku.

 

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.