Komunikat

Wznowienie bezpośredniej obsługi klienta oraz otwarcie Kasy od 04.08.2020r.

Odczyty wodomierzy - ważna informacja!

Informacja dot. odczytów wodomierzy Miasto i Gmina Tychowo.

Informacja

Montaż i utrzymanie zaworów antyskażeniowych.

Taryfy 2018-2021

Dodano taryfy dla: Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, Miasta i Gminy Karlino, Miasta Białogard, Gminy Biesiekierz, Miasta i Gminy Bobolice

Zabezpieczenie Urządzeń Wodociągowych

Ważna informacja dot. zabezpieczenia urządzeń wodociągowych.

Woda bezpowrotnie zużyta

Informacja dotycząca warunków przyjęcia wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej.

PROW

Szybki kontakt

ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Białogard
E-mail: sekretariat@rwik.pl
Tel.: (094) 312 32 15 / (094) 312 33 19
Fax: (094) 312 04 24

Zarząd przyjmuje interesantów w
poniedziałki od 13:00 do 15:00

 

KRS 0000053791 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 141 175 000,00 zł.

NIP: 672-000-62-06


PKO BP SA ROK w Szczecinie, CK Koszalin

57 1020 2791 0000 7102 0163 2710


Oferty Pracy

Umowy

Akcja STOP kradzieży

Awarie

Zgłaszanie awarii

iBOK

Jakość wody

Godziny przyjęć interesantów do działu Techniczno-Inwestycyjnego

pokój nr 103, tel. (94) 312-33-51,

tel. kom. 662 004 733

Godziny przyjęć interesantów:

 

Poniedziałek   07:15 - 15:00  
Wtorek 07:15 - 15:00
Środa 13:00 - 15:00
Czwartek 07:15 - 15:00
Piątek 07:15 - 15:00

Wyszukaj swoją miejscowość

Jednostka Realizująca Projekt

 

W celu przygotowania i realizacji projektu p.n.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie – Zdroju” w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w ramach Funduszu Spójności powołana została Jednostka Realizująca Projekt (JRP).

Zakres działań Jednostki Realizującej Projekt:

 • monitoring rzeczowy i finansowy Projektu;
 • nadzór nad powołaniem i pracami komisji przetargowych;
 • opracowywanie treści kontraktów z wykonawcami robót i usług wykonywanych w ramach Projektu;
 • prowadzenie bieżącej księgowości finansowej i majątkowej;
 • wewnętrzna kontrola finansowa w zakresie środków pozostawionych do dyspozycji przy realizacji Projektu;
 • obsługa administracyjna

 

W skład Jednostki Realizującej Projekt wchodzą:

 

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)

 • odpowiedzialność za prawidłową realizację Projektu, w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe, techniczne Projektem;
 • monitoring rzeczowy i finansowy postępu w realizacji Projektu oraz zgodności realizacji Projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie;
 • zatwierdzanie procedur postępowania JRP we wszystkich działaniach związanych z realizacją przedsięwzięcia.
 • współodpowiedzialność wraz z Prezesem Spółki za ostateczne brzmienie Załączników do Umowy o dofinansowanie;
 • zatwierdzanie i podpisywanie lub poświadczanie dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie zakresu rzeczowego części lub całości Projektu;
 • współodpowiedzialność wraz z Prezesem Spółki za przygotowanie i publikacje ogłoszeń o zamówieniach, przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (akceptacja dokumentów przetargowych dla poszczególnych kontraktów), w tym kryteriów oceny ofert, jak również za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 • akceptacja wraz z Prezesem Spółki wyników przetargów;
 • odpowiedzialność za poprawność i kompletność umów z Wykonawcą;
 • odpowiedzialność za wymagane przepisami warunki przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z postępowaniem przetargowym;
 • nadzór nad działaniami zmierzającymi do założenia przez Beneficjenta rachunku bankowego Projektu;
 • podpisywanie wniosku Beneficjenta o przekazanie środków, dokumentów rozliczeniowych;
 • zatwierdzenie faktur do wypłaty wraz z Prezesem Spółki oraz Głównym Księgowym;
 • zatwierdzanie i podpisywanie raportów z postępów oraz raportu końcowego;
 • nadzór nad pracą i poprawnością działania Jednostki Realizującej Projekt (JRP);
 • zatwierdzanie wniosków o zmianę w Umowie o dofinansowanie.

 

Kierownik JRP, Zastępca MAO:

 1. a.      Zakres zadań Zastępcy MAO:
 • zastępowanie MAO podczas jego nieobecności w pracy i wykonywanie w tym czasie wszystkich czynności należących do MAO;
 • zapewnienie obsady osobowej Zespołu JRP i odpowiednich warunków do pracy;
 • przedkładanie wniosku do MAO w sprawie powołania Zespołu JRP lub ewentualnych zmian;
 • bezpośredni nadzór nad pracą i poprawnością działania Jednostki Realizującej Projekt;
 • opiniowanie procedur postępowania JRP we wszystkich działaniach związanych z realizacją Projektu.
 1. b.      Zakres zadań Kierownika JRP:
 • Kierowanie pracami Jednostki Realizującej Projekt;
 • Przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji Projektu Funduszu Spójności, Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Instytucją Wdrażającą, a beneficjentem;
 • Prawidłowa realizacja Umowy o dofinansowanie w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności;
 • Współpraca z Instytucją Wdrażającą;
 • Nadzór nad prawidłową realizacją kontraktów;
 • Nadzór nad przygotowywaniem, organizowaniem i przeprowadzaniem przetargów dla procesów inwestycyjnych oraz innych działań prowadzonych przez Jednostkę Realizującą Projekt;
 • Nadzór nad przygotowywaniem harmonogramów i planów inwestycyjnych w zakresie Funduszu Spójności;
 • Nadzór nad przygotowywaniem materiałów dla opracowania budżetu beneficjenta w zakresie realizowanego Projektu,
 • Zapewnienie fachowego uczestnictwa w odbiorach końcowych inwestycji realizowanych w ramach Projektu;
 • Udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji inwestycji;
 • Koordynacja rozliczeń prowadzonych inwestycji;
 • Zatwierdzenie faktur pod względem merytorycznym;
 • Nadzór nad sporządzaniem sprawozdań z realizacji inwestycji oraz niezbędnych materiałów i analiz w tym zakresie;
 • Koordynacja przygotowywania materiałów do opracowywania wniosków o wypłatę transz dotacji;
 • Nadzór nad opracowywaniem, wspólnie z innymi jednostkami, wniosków o współfinansowanie Projektu Funduszu Spójności dla zabezpieczenia finansowania inwestycji;
 • Nadzór nad pracami związanymi ze sprawozdawczością i monitorowaniem Projektu;
 • Ciągły nadzór nad Projektem pod względem uzyskania założonego efektu ekologicznego;
 • Załatwianie skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw;
 • Prowadzenie korespondencji tematycznej;
 • Parafowanie korespondencji, pism i dokumentów przygotowywanych w Jednostce Realizującej Projekt;
 • Reprezentowanie Jednostki Realizującej Projekt na zewnątrz - w kontaktach z innymi jednostkami organizacyjnymi beneficjenta i innymi instytucjami;
 • Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez MAO.

 

Zakres zadań Specjalisty ds. Rozliczeń:

 • Prognozowanie przepływów finansowych;
 • Zapewnienie terminowej realizacji płatności;
 • Sporządzanie i aktualizowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych, planu finansowania Projektu oraz planów wystąpień o środki z FS, a także monitorowanie ich realizacji;
 • Prowadzenie sprawozdawczości oraz monitorowanie finansowe Projektu zgodnie z planem płatności, harmonogramem rzeczowo - finansowym i planami inwestycyjnymi przy użyciu komputerowej bazy danych;
 • Współpraca z NFOŚiGW, Ministerstwem Środowiska i Ministerstwem Finansów w zakresie kontroli finansowo-księgowej Projektu;
 • Udział w kontrolach i audytach dotyczących Projektu;
 • Prowadzenie obsługi finansowo - księgowej Jednostki Realizującej Projekt;
 • Prowadzenie rejestru zweryfikowanych i zapłaconych faktur;
 • Sprawdzanie faktur i rachunków pod względem formalno–rachunkowym;
 • Weryfikacja wyliczeń finansowych w przejściowych i ostatecznych fakturach;
 • Prowadzenie zestawień księgowych, w tym przechowywanie kopii dowodów księgowych, zgodnie z wymogami KE, dla potrzeb monitorowania rzeczowo-finansowego inwestycji na poziomie Jednostki Realizującej Projekt;
 • Prowadzenie zestawień księgowych niekwalifikowanych kosztów Projektu;
 • Monitorowanie operacji finansowych na rachunkach bankowych Projektu;
 • Przygotowywanie dokumentów zakresie sporządzenia wniosku o płatność;
 • Opracowywanie zapotrzebowania na środki finansowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zobowiązaniami wynikającymi z kontraktów oraz planami wypłat do wykonawców i wystąpień o środki z FS;
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do pozyskania środków finansowych na realizację Projektu ze źródeł zewnętrznych;
 • Sporządzanie sprawozdań z nakładów inwestycyjnych;
 • Współudział w opracowywaniu planów finansowych do projektu budżetu beneficjenta oraz sprawozdań w zakresie zadań objętych Projektem;
 • Współudział w przygotowywaniu wniosków do projektów budżetu beneficjenta;
 • Prowadzenie sprawozdawczości finansowej Projektu i monitoringu kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych;
 • Wnioskowanie o przekazanie środków z Funduszu Spójności na realizację inwestycji;
 • Monitorowanie zgodności zobowiązań i płatności z warunkami kontraktu;
 • Przechowywanie kopii raportów audytu finansowego;
 • Monitorowanie skutków w zakresie terminów i kosztów uzasadnionych zmian na podstawie zatwierdzonych protokołów;
 • Monitorowanie zabezpieczeń właściwego wykonania kontraktów, ubezpieczeń, gwarancji bankowych itp.;
 • Przygotowywanie cyklicznych i „ad hoc” informacji dla instytucji finansujących i kredytujących;
 • Udział w kontrolach i audytach dotyczących Projektu;
 • Gromadzenie i archiwizacja faktur i dokumentów o równoważnej wartości księgowej;
 • Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez MAO, Zastępcę MAO i Kierownika JRP.

 

Zakres zadań Specjalisty ds. Przetargów:

 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz realizacja kontraktów zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych, a także innych ustaw;
 • Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia i zakresu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Prawem budowlanym oraz Warunkami kontraktowymi wg FIDIC;
 • Uczestnictwo w pracach komisji przetargowej;
 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej;
 • Przygotowywanie umów i ewentualnych aneksów z wykonawcami oraz korespondencja z tym związana;
 • Opracowanie i/lub weryfikacja korespondencji z wykonawcami i instytucjami pod kątem zgodności z obwiązującymi przepisami i zawartymi umowami;
 • Współpraca z innymi działami beneficjenta w tym z działem zakupów;
 • Udział w pracach komisji przetargowych;
 • Ogłaszanie wyników postępowania;
 • Przygotowywanie zleceń i umów;
 • Analiza odwołań i skarg w zakresie postępowań o zamówieniach publicznych;
 • Prowadzenie i archiwizacja wymaganej przez Komisję Europejską dokumentacji w zakresie przetargów;
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika JRP.

 

 

Zakres zadań Specjalisty ds. Administracji:

 • Koordynacja prac związanych z realizacją Projektu;
 • Podejmowanie działań mających na celu promocję, upowszechnianie oraz udzielanie informacji o projekcie oraz koordynowanie prac zleconych na zewnątrz;
 • Organizowanie narad koordynacyjnych dotyczących zadań realizowanych w ramach Projektu;
 • Obsługa organizacyjna Projektu;
 • Prowadzenie dokumentacji wraz z protokołami;
 • Współpraca w zakresie przygotowywania raportów i przekazywania ich odpowiednim instytucjom;
 • Organizacja narad koordynacyjnych dotyczących realizacji Projektu we współpracy z Inżynierem;
 • Udostępnianie dokumentacji związanej z monitoringiem realizacji Projektu, zgodnie z procedurami;
 • Udział w sporządzaniu sprawozdań z postępów Projektu do wniosku o przekazanie środków;
 • Przygotowywanie niezbędnych materiałów i analiz do sprawozdawczości z realizacji Projektu;
 • Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń oraz innych dokumentów;
 • Opracowywanie i aktualizacja procedur zarządzania Projektem.

 

Zakres zadań Specjalisty ds. Technicznych

 • Zarządzanie i kontrola nad realizacją zakresu rzeczowego Projektu, zgodnie z harmonogramem procedur przetargowych, wykazem przetargów i harmonogramem rzeczowo – finansowym;
 • Odpowiedzialność za przygotowanie części technicznej materiałów przetargowych;
 • Udział w pracach komisji przetargowych;
 • Udział w naradach koordynacyjnych JRP i Inżyniera Kontraktu;
 • Współpraca z Inżynierem Kontraktu w zakresie technicznym realizowanego Projektu – aktualizacja harmonogramów w zakresie rzeczowym;
 • Przygotowywanie danych technicznych dla specjalisty ds. rozliczeń do raportów z realizacji Projektu;
 • Zatwierdzenie faktur pod względem merytorycznym;
 • Współpraca z projektantami i konsultantami w zakresie technicznym Projektu;
 • Monitoring postępu rzeczowego Projektu i jego zgodności z harmonogramem;
 • Monitoring zgodności realizacji Projektu z Prawem Budowlanym;
 • Monitoring prawidłowości pracy Inżyniera Kontraktu – w tym nadzoru na budowie;
 • Kontrola czynności związanych z rozruchami i odbiorami robót;
 • Sporządzanie sprawozdań z rzeczowej realizacji Projektu oraz przygotowywanie niezbędnych materiałów i analiz w tym zakresie;
 • Informowanie Kierownika JRP o niezgodnościach lub zagrożeniach w trakcie wykonywania robót przez wykonawców, zapobieganie nieprawidłowościom w realizacji kontraktów i raportowanie o nich do MAO;
 • Weryfikacja danych przedłożonych przez Inżyniera dotyczących robót dodatkowych i zamiennych oraz obmiarów powykonawczych;
 • Przygotowywanie informacji o zawartych umowach z wykonawcą na potrzeby ewidencji oraz sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej;
 • Odpowiedzialność za zabezpieczenie wykonania robót w kwestii możliwości udostępnienia nieruchomości – kontakty z właścicielami w sprawach spornych;
 • Monitoring postępu osiągania efektu ekologicznego;
 • Współpraca z działami beneficjenta współuczestniczącymi w realizacji Projektu;
 • Realizacja zadań i czynności zleconych przez Kierownika JRP.
 • Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji technicznej.

 

Schemat organizacyjny JRP

 

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.