Taryfy 2018-2021

Dodano taryfy dla: Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, Miasta i Gminy Karlino, Miasta Białogard, Gminy Biesiekierz, Miasta i Gminy Bobolice

Zabezpieczenie Urządzeń Wodociągowych

Ważna informacja dot. zabezpieczenia urządzeń wodociągowych.

Informacja

Montaż i utrzymanie zaworów antyskażeniowych.

Woda bezpowrotnie zużyta

Informacja dotycząca warunków przyjęcia wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej.

Szybki kontakt

ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Białogard
E-mail: sekretariat@rwik.pl
Tel.: (094) 312 32 15 / (094) 312 33 19
Fax: (094) 312 04 24

Zarząd przyjmuje interesantów w
poniedziałki od 13:00 do 15:00

 

KRS 0000053791 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 140 270 500,00 zł.

NIP: 672-000-62-06


PKO BP SA ROK w Szczecinie, CK Koszalin

57 1020 2791 0000 7102 0163 2710


Umowy

Akcja STOP kradzieży

Awarie

Zgłaszanie awarii

iBOK

Jakość wody

Gepard Biznesu 2015

Gepard Biznesu 2010

Wyszukaj swoją miejscowość

Gazele Biznesu 2011

Gazele biznesu 2011

RODO

25 maja 2018r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO.

 

W związku z powyższym chcielibyśmy poinformować o podstawowych zasadach przetwarzania danych osobowych:

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  z siedzibą w Białogardzie przy ul. Ustronie Miejskie 1 (dalej RWIK Sp. z o.o.)

 

2) Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje które pozwalają na bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatorów takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail, adres korespondencyjny.

 

3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@rwik.pl lub korespondencyjnie: 
ul. Ustronie Miejskie1, 78-200 Białogard.

 

4) Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

 • art. 6 ust.1 lit. b) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ”, 
 • - Wydanie warunków tecnicznych o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W przypadku pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków, umowa ta upoważnia RWIK Sp. z o.o. do przetwarzania danych niezbędnych do jej zapewnienia (np. danych znajdujących się na Państwa umowie), bez tej możliwości Państwo nie mogliby skorzystać z usługi, a RWIK Sp. z o.o. z możliwości jej zapewnienia;
 • art. 6 ust.1 lit. c) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”, w tym w szczególności do
 • - wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, - wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, - wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji, - wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa;
 • art. 6 ust.1 lit. f ) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających 
  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”
  .
  - Prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej oznaczają 
  w szczególności realizację działań reklamacyjnych, ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, dokonywania wymian technicznych, odczytów danych, ulepszania usług a także monitoring wizyjny wraz z rejestrowaniem rozmów telefonicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz poprawy jakości usług;
 • art. 6 ust.1 lit. a) RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”,
  - Państwa dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby realizacji na Państwa rzecz celu wskazanego w wyrażonej przez Państwa zgodzie.Użytkownik zakładając Konto (iBOK) podaje swoje dane osobowe (imię i nazwisko, nazwa firmy oraz NIP– jeśli dotyczy, adres e-mail, telefon kontaktowy – w celu wysyłki powiadomień, adres) i akceptuje Regulamin. RWiK Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w następującym zakresie:

a)     umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;

b)     pełnego korzystania z serwisu iBOK,

c)     obsługi zgłoszeń (np. poprzez formularz na stronie Kontakt);

d)     kontaktowania się z Użytkownikiem w celu świadczenia usług;

e)     powiadamiania Użytkownika o wystawionych fakturach jak i też o zaległościach

f)     zakładania, zarządzania i obsługiwania konta;

g)     rozwiązywania problemów technicznych;

h)     obsługi reklamacji gdy Użytkownik ją złoży;

 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz stanowi warunek konieczny dla zawarcia i wykonania umowy.  Nie podanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy. W zakresie, w jakim administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów (marketingu produktów i usług, konta w iBOK), podanie danych jest dobrowolne i mogą Państwo się mu sprzeciwić.

 

6) Odbiorcami Państwa danych osobowych jest RWIK Sp. z o.o. oraz są lub mogą nimi zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, urzędy skarbowe, organy samorządu terytorialnego, organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami, właściwe organy regulacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W uzasadnionym przypadku mogą to być firmy windykacyjne, właściciel i współwłaściciele nieruchomości.

 

7) RWIK Sp. z o.o. będzie przechowywał Państwa dane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.

 

8) Posiadają Państwo prawo żądania od RWIK Sp. z o.o. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10) Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

 

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.