Komunikat

Sposoby kontaktu z pracownikami Spółki.

Odczyty wodomierzy - ważna informacja!

Informacja dot. odczytów wodomierzy Miasto Białogard i Połczyn-Zdrój.

UWAGA - zmiana godzin otwarcia KASY

Poniedziałek, wtorek i piątek - od 7:00 do 11:00 / Środa, czwartek - od godziny 11:00 do 14:00

Informacja

Montaż i utrzymanie zaworów antyskażeniowych.

Taryfy 2018-2021

Dodano taryfy dla: Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, Miasta i Gminy Karlino, Miasta Białogard, Gminy Biesiekierz, Miasta i Gminy Bobolice

Zabezpieczenie Urządzeń Wodociągowych

Ważna informacja dot. zabezpieczenia urządzeń wodociągowych.

Woda bezpowrotnie zużyta

Informacja dotycząca warunków przyjęcia wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej.

PROW

Szybki kontakt

ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Białogard
E-mail: sekretariat@rwik.pl
Tel.: (094) 312 32 15 / (094) 312 33 19
Fax: (094) 312 04 24

Zarząd przyjmuje interesantów w
poniedziałki od 13:00 do 15:00

 

KRS 0000053791 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 141 175 000,00 zł.

NIP: 672-000-62-06


PKO BP SA ROK w Szczecinie, CK Koszalin

57 1020 2791 0000 7102 0163 2710


Oferty Pracy

Umowy

Akcja STOP kradzieży

Awarie

Zgłaszanie awarii

iBOK

Jakość wody

Godziny przyjęć interesantów do działu Techniczno-Inwestycyjnego

pokój nr 103, tel. (94) 312-33-51,

tel. kom. 662 004 733

Godziny przyjęć interesantów:

 

Poniedziałek   07:15 - 15:00  
Wtorek 07:15 - 15:00
Środa 13:00 - 15:00
Czwartek 07:15 - 15:00
Piątek 07:15 - 15:00

Wyszukaj swoją miejscowość

Podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

przy przyłączeniach do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej będącej w posiadaniu Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie

 

 

KROK 1

Złożenie wniosku na druku formularzu F-1 WNIOSEK o określenie ogólnych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej obiektu przez inwestora o wydanie warunków technicznych na przyłączenie obiektu do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

 

Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wydanie warunków technicznych:

- wypełniony druk wniosku o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej;

- kopia aktualnej mapy zasadniczej z lokalizacją nieruchomości w skali 1:500

 

Termin realizacji – 21 dni, w przypadkach skomplikowanych 30 dni

Odpowiedzialni – Dział Techniczno-Inwestycyjny  tel. 798 872 919, 094 312 33 51

 

Zmiana/aktualizacja wydanych warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej

O zmianę/aktualizację wydanych warunków technicznych należy wystąpić, gdy:
– nastąpiła zmiana właściciela nieruchomości;
– nastąpiła zmiana sposobu użytkowania nieruchomości;
– nastąpiła zmiana zapotrzebowania na wodę lub zmiana odprowadzanych ścieków;
– upłynął termin ważności wydanych warunków technicznych (2 lata od wydania) i inne.

Sposób postępowania:
– złożenie wniosku druk Formularz F-4 Wniosek o zmianę/aktualizację wydanych warunków technicznych

 

 

KROK 2

Uzgodnienie (branżowe) dokumentacji projektowej.

Inwestor składa pisemne zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowej na druku Formularz F-7  Wniosek o uzgodnienie branżowe dokumentacji projektowej

 

Dokumenty niezbędne do dokonania uzgodnienia:

- 4 egzemplarze dokumentacji projektowej (1 egzemplarz pozostaje w archiwum działu ds.
  techniczno-inwestycyjnych lub w RE  którego dotyczy);

- dokumentacje projektową uzgadnia się branżowo po uzgodnieniach na naradzie koordynacyjnej
  organizowanej przez dane Starostwo Powiatowe

 

W przypadku wydania warunków na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwom będącym dostawcami ścieków przemysłowych wymagane jest rozpatrzenie wniosku i pisemna opinia działu technologicznego o możliwości i warunkach wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, po określeniu składu i stanu ścieków przez inwestora, z zastrzeżeniem, iż jakość ścieków musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Termin zaopiniowania projektu – 14 dni

Odpowiedzialni – Dział Techniczno-Inwestycyjny tel. 798 872 919, 094 312 33  51

 

 

Krok 3  

Włączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej

3.1. Przyjęcie zgłoszenia o rozpoczęciu budowy od inwestora – Inwestor zgłasza rozpoczęcie budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego  do w RW i K najpóźniej na jeden tydzień przed rozpoczęciem robót budowlanych

 

Wymagane dokumenty:

- dokumentacja projektowa uzgodniona branżowo.

Odpowiedzialni –Rejon Eksploatacyjny  

Połczyn-Zdrój - Kierownik Grzegorz Górajczyk (94) 366 42-00

Rąbino - Zastępca Kierownika Mirosław Rajkowski (94) 366 42-01

Bobolice - Kierownik Henryk Niwiński (94) 318 79-92

Tychowo - Zastepca kierownika Piotr Golba (94) 311 56-87

Karlino - Kierownik Karol Lisowski (94) 311 34-33

Biesiekierz - Zastępca Kierownika Paweł Kaczkowski (94) 318 02-07

Miasto i Gmina Białogard - Kierownik Renata Słowik (94) 312 34-34 

3.2. Odbiór robót zanikowych - Inwestor składa pisemne zlecenie odbioru robót zanikowych przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego na druku zlecenie zewnętrzne-realizacja usług przez RWiK

 

Uczestniczy przy odbiorze: wykonawca, inwestor oraz przedstawiciel RWiK-u.

Odpowiedzialni –Rejon Eksploatacyjny  

Połczyn-Zdrój - Kierownik Grzegorz Górajczyk (94) 366 42-00

Rąbino - Zastępca Kierownika Mirosław Rajkowski (94) 366 42-01

Bobolice - Kierownik Henryk Niwiński (94) 318 79-92

Tychowo - Zastepca kierownika Piotr Golba (94) 311 56-87

Karlino - Kierownik Karol Lisowski (94) 311 34-33

Biesiekierz - Zastępca Kierownika Paweł Kaczkowski (94) 318 02-07

Miasto i Gmina Białogard - Kierownik Renata Słowik (94) 312 34-34


  

3.3. Wykonanie włączenia do sieci wodociągowej- Inwestor składa pisemne zlecenie wykonania włączenia do sieci wodociągowej na  druku zlecenie zewnętrzne-realizacja usług przez RWiK

 

Termin realizacji – do 7 dni, szczegółowo ustalony z inwestorem

Odpowiedzialni –Rejon Eksploatacyjny  

 
Połczyn-Zdrój - Kierownik Grzegorz Górajczyk (94) 366 42-00

Rąbino - Zastępca Kierownika Mirosław Rajkowski (94) 366 42-01

Bobolice - Kierownik Henryk Niwiński (94) 318 79-92

Tychowo - Zastepca kierownika Piotr Golba (94) 311 56-87

Karlino - Kierownik Karol Lisowski (94) 311 34-33

Biesiekierz - Zastępca Kierownika Paweł Kaczkowski (94) 318 02-07

Miasto i Gmina Białogard - Kierownik Renata Słowik (94) 312 34-34

 

a)    Podłączenie wody do obiektu w budowie (na wniosek inwestora).

Zarejestrowanie odbiorcy na czas budowy obiektu następuje po złożeniu pisemnego wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody na czas określony (przed zawarciem umowy ostatecznej); oraz protokołu odbioru przyłącza wodociągowego w stanie odkrytym.

Po zawarciu umowy na czas określony następuje sprzedaż wody wyłącznie na cele budowlane.

 

b)   Włączenie przyłącza do eksploatacji następuje po zarejestrowaniu odbiorcy (zgodnie z wcześniej złożonym wnioskiem) oraz po dostarczeniu do wglądu  pozytywnych wyników badań wody oraz szkicu geodezyjnego (polowego).  

 

Montaż wodomierza głównego.

a)  Zakazuje się montażu wodomierza oraz poboru wody z wybudowanego przyłącza wodociągowego przed odbiorem robót ulegających zakryciu wykonanym przez Kierownika Rejonu lub przedstawiciela RWiK sp. z o.o.  oraz zawarciem umowy;

b)   Montaż wodomierza musi nastąpić w terminie 7 dni od daty odbioru robót ulegających zakryciu;

c)  Warunkiem montażu wodomierza do wody przeznaczonej na cele inne niż spożycie przez ludzi jest dostarczenie do Spółki protokołu odbioru robót ulegających zakryciu oraz zawarcie stosownej umowy (do czasu montażu wodomierza brak jest możliwości korzystania z wody.);

d)   Warunkiem montażu wodomierza do wody przeznaczonej na spożycie przez ludzi jest zakończenie budowy przyłącza zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt. 15.1;

e)   Wodomierz dostarcza i montuje tylko i wyłącznie RWiK sp. z o.o. Zakazuje się montażu wodomierza przez firmy lub podmioty indywidualne nie działające na zlecenie RWiK;

 

Odpowiedzialni –Rejon Eksploatacyjny  

Połczyn-Zdrój - Kierownik Grzegorz Górajczyk (94) 366 42-00

Rąbino - Zastępca Kierownika Mirosław Rajkowski (94) 366 42-01

Bobolice - Kierownik Henryk Niwiński (94) 318 79-92

Tychowo - Zastepca kierownika Piotr Golba (94) 311 56-87

Karlino - Kierownik Karol Lisowski (94) 311 34-33

Biesiekierz - Zastępca Kierownika Paweł Kaczkowski (94) 318 02-07

Miasto i Gmina Białogard - Kierownik Renata Słowik (94) 312 34-34


 

 

3.4 Odbiór końcowy wykonania robót - Inwestor przedkłada do RWiK:

 

Dla przyłączy wodociągowych dokumentację powykonawczą stanowią;

a)  Protokół odbioru robót ulegających zakryciu podpisany przez Kierownika Rejonu lub innego, umocowanego pracownika RW i K sp. z o. o.;

b) W przypadku przyłączy wodociągowych wybudowanych w pasach drogowych – kopie Decyzji zezwalających na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym;

c)  Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanego przyłącza wodociągowego;

d)  Protokół odbioru prób szczelności przyłącza wodociągowego podpisany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia;

e)  Pozytywny wynik badania bakteriologicznego wody;

 

Dla przyłączy kanalizacyjnych dokumentację powykonawczą stanowią;

a)    Protokół odbioru robót ulegających zakryciu podpisany przez Kierownika Rejonu lub innego, umocowanego pracownika RW i K sp. z o. o.;

b)   W przypadku przyłączy kanalizacyjnych wybudowanych w pasach drogowych – kopie Decyzji zezwalających na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym;

c)    Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego; W przypadku kaskadowego włączenia do istniejącej studni kanalizacyjnej na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej należy nanieść rzędną wierzchu rury przyłącza w miejscu wykonania kaskady.

 

Dla przydomowych pompowni ścieków  /uzt/ dokumentację powykonawczą stanowią;

a)  Protokół odbioru robót ulegających zakryciu dla rurociągu tłocznego podpisany przez Kierownika Rejonu lub innego, umocowanego pracownika RW i K sp. z o. o.;

b) W przypadku przyłączy kanalizacyjnych tłocznych wybudowanych w pasach drogowych – kopie Decyzji zezwalających na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym;

c) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego tłocznego wraz przydomową pompownią ścieków;

d)  Protokół próbnego rozruchu przepompowni;

 

Odpowiedzialni –Rejon Eksploatacyjny, Dział Techniczno – Inwestycyjny dla rejonu Białogard   

 

Termin realizacji – 14 dni

 

3.5. Zawarcie umowy ostatecznej na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.

 

Wymagane dokumenty:

- protokół odbioru końcowego;

- wypełniony druk wniosku o zawarcie umowy;

- dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości;

- NIP*;

- REGON*;

- wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej*;

- pozwolenie wodno-prawne dla wymaganych protokołem końcowym*.

 

* dotyczy przedsiębiorstw

 

Płatnikiem jest właściciel lub administrator budowanego obiektu.

Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego

 

Termin realizacji – niezwłocznie po otrzymaniu wniosku

Odpowiedzialni – Biuro Obsługi Klienta - (94) 312 04-08

 

Szczegółowy opis postępowania wraz z danymi technicznymi zawarto w dokumencie

STANDARDÓW TECHNICZNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W SYSTEMACH WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE DZIAŁANIA RWiK sp. z o.o. 

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.