Komunikat

Wznowienie bezpośredniej obsługi klienta oraz otwarcie Kasy od 04.08.2020r.

Odczyty wodomierzy - ważna informacja!

Informacja dot. odczytów wodomierzy Miasto i Gmina Tychowo.

Informacja

Montaż i utrzymanie zaworów antyskażeniowych.

Taryfy 2018-2021

Dodano taryfy dla: Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, Miasta i Gminy Karlino, Miasta Białogard, Gminy Biesiekierz, Miasta i Gminy Bobolice

Zabezpieczenie Urządzeń Wodociągowych

Ważna informacja dot. zabezpieczenia urządzeń wodociągowych.

Woda bezpowrotnie zużyta

Informacja dotycząca warunków przyjęcia wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej.

PROW

Szybki kontakt

ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Białogard
E-mail: sekretariat@rwik.pl
Tel.: (094) 312 32 15 / (094) 312 33 19
Fax: (094) 312 04 24

Zarząd przyjmuje interesantów w
poniedziałki od 13:00 do 15:00

 

KRS 0000053791 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 141 175 000,00 zł.

NIP: 672-000-62-06


PKO BP SA ROK w Szczecinie, CK Koszalin

57 1020 2791 0000 7102 0163 2710


Oferty Pracy

Umowy

Akcja STOP kradzieży

Awarie

Zgłaszanie awarii

iBOK

Jakość wody

Godziny przyjęć interesantów do działu Techniczno-Inwestycyjnego

pokój nr 103, tel. (94) 312-33-51,

tel. kom. 662 004 733

Godziny przyjęć interesantów:

 

Poniedziałek   07:15 - 15:00  
Wtorek 07:15 - 15:00
Środa 13:00 - 15:00
Czwartek 07:15 - 15:00
Piątek 07:15 - 15:00

Wyszukaj swoją miejscowość

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej

Przyłączanie nieruchomości do sieci kanalizacyjnych regulowane jest przepisami trzech  ustaw:

 

1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2012. poz. 391 z pózn. zm.)

2) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm),

3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. z dnia 10 listopada 2000 r., Dz. U. Nr 06, poz. 1126 ze zm.).

 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach.

 

Art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

 

Z przywołanego przepisu wynika zasada, iż nieczystości ciekłe powstające w gospodarstwie domowym na danej nieruchomości powinny być odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

 

Zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

Zgodnie z art. 2 pkt 7 tej ustawy sieć stanowią przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi jest dostarczana woda lub którymi są odprowadzane ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

 

Zgodnie z art.15 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne :

- jest obowiązane zapewnić  budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń   kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie  rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych  uchwalonym przez radę  gminy.

- jest zobowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci ,jeżeli spełnione są warunki przyłączenia określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz istnieją  techniczne możliwości świadczenia usług.


Realizację budowy przyłączy  do sieci oraz studni wodomierzowej ,pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego  i urządzenia pomiarowego zapewnia  na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy określa szczegółowo warunki przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Zgodnie z rozdziałem V regulaminu:

- przedsiębiorstwo jest  obowiązane wyrazić zgodę na  przyłączenie do sieci wodociągowej  i/lub kanalizacyjnej  nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie ,jeżeli istnieją  techniczne możliwości świadczenia usług wodociągowo i/lub kanalizacyjnych . 

- w  przypadku, gdy nieruchomość odbiorcy usytuowana  jest w miejscu, dla którego w momencie wnioskowania  o przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne plan rozwoju i modernizacji  nie przewiduje wyposażenia  jej w urządzenia wodociągowo –kanalizacyjne odbiorca może te urządzenia  wybudować na własny koszt  po wcześniejszym zawarciu umowy  i uzgodnieniu w niej  z przedsiębiorstwem  warunków technicznych oraz warunków  na jakich zostaną one przekazane przedsiębiorstwu.

- w sytuacji współfinansowania  przez osobę ubiegającą się  o przyłączenie do sieci wodociągowej i /lub kanalizacyjnej  umowa zawierana między  przedsiębiorstwem  a  tą osobą  reguluje tryb i zasady  odpłatnego przejęcia  przez przedsiębiorstwo  części  inwestycji  sfinansowanej przez osobę ubiegająca się o przyłączenie.

 

Gdy gmina, realizując wynikający z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym obowiązek dotyczący zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie budowy kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, wybuduje sieć kanalizacji sanitarnej, powstaje po stronie właścicieli nieruchomości obowiązek podłączenia się do tej sieci łącznie z kosztami tego podłączenia.


Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z póź.zm.) w drodze rozporządzenia określono Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 )

 

Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art.   5 obiekt budowlany - warunki i wymagania, i art. 6 zespoły obiektów budowlanych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

 

Zgodnie z § 26.

 

- działka budowlana, przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej
i ciepłowniczej.

- w razie braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej działka, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, pod warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody, a także zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3 na dobę. Jeżeli ilość ścieków jest większa od 5 m3, to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska. 

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.