Komunikat

Sposoby kontaktu z pracownikami Spółki.

Odczyty wodomierzy - ważna informacja!

Informacja dot. odczytów wodomierzy Miasto Białogard i Połczyn-Zdrój.

UWAGA - zmiana godzin otwarcia KASY

Poniedziałek, wtorek i piątek - od 7:00 do 11:00 / Środa, czwartek - od godziny 11:00 do 14:00

Informacja

Montaż i utrzymanie zaworów antyskażeniowych.

Taryfy 2018-2021

Dodano taryfy dla: Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, Miasta i Gminy Karlino, Miasta Białogard, Gminy Biesiekierz, Miasta i Gminy Bobolice

Zabezpieczenie Urządzeń Wodociągowych

Ważna informacja dot. zabezpieczenia urządzeń wodociągowych.

Woda bezpowrotnie zużyta

Informacja dotycząca warunków przyjęcia wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej.

PROW

Szybki kontakt

ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Białogard
E-mail: sekretariat@rwik.pl
Tel.: (094) 312 32 15 / (094) 312 33 19
Fax: (094) 312 04 24

Zarząd przyjmuje interesantów w
poniedziałki od 13:00 do 15:00

 

KRS 0000053791 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 141 175 000,00 zł.

NIP: 672-000-62-06


PKO BP SA ROK w Szczecinie, CK Koszalin

57 1020 2791 0000 7102 0163 2710


Oferty Pracy

Umowy

Akcja STOP kradzieży

Awarie

Zgłaszanie awarii

iBOK

Jakość wody

Godziny przyjęć interesantów do działu Techniczno-Inwestycyjnego

pokój nr 103, tel. (94) 312-33-51,

tel. kom. 662 004 733

Godziny przyjęć interesantów:

 

Poniedziałek   07:15 - 15:00  
Wtorek 07:15 - 15:00
Środa 13:00 - 15:00
Czwartek 07:15 - 15:00
Piątek 07:15 - 15:00

Wyszukaj swoją miejscowość

Załatwienie Spraw


PODPISANIE UMOWY W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW


Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2006 r., Nr 123 poz. 858) dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a Odbiorcą usług.

ABY PRZYSTĄPIĆ DO ZAWARCIA UMOWY NALEŻY:

Wystosować do RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie wypełniony formularz wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków. We wniosku prosimy podać następujące dane:

w przypadku osób fizycznych (wniosek o zawarcie umowy dla odbiorców indywidualnych w zakładce Dokumenty) :
• imię i nazwisko
• adres zamieszkania / adres korespondencyjny
• adres punktu, którego umowa ma dotyczyć
• nr dowodu osobistego
• nr PESEL
• planowany pobór wody w miesiącu (w m3)
Do wniosku należy załączyć kopię aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości

w przypadku osób prawnych - podmiotów gospodarczych (wniosek o zawarcie umowy dla przedsiębiorców w zakładce Dokumenty):
• nazwa podmiotu
• adres korespondencyjny
• adres punktu, którego umowa ma dotyczyć
• miejsce rejestracji i nr KRS
• nr NIP
• nr REGON
• w przypadku spółek z o.o. - wysokość kapitału zakładowego

Powyższe dokumenty można:
- przesłać pocztą na adres:

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja  Sp. z o.o.
78-200 Białogard, ul. Ustronie Miejskie 1

- przynieść osobiście do Biura Obsługi Klienta.

Po wpłynięciu do Spółki Państwa wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, Biuro Obsługi Klienta  przygotuje dwa egzemplarze umowy, które zostaną przesłane do Państwa z prośbą o ich podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza na adres Spółki.


 


ROZWIĄZANIE LUB ZAKTUALIZOWANIE UMOWY NA ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA INNEGO PŁATNIKA


W sytuacji, w której sprzedali Państwo lub zakupili nieruchomość, która obsługiwana była przez RWiK Spółka z o.o. w Białogardzie w zakresie dostaw wody i/lub odbioru ścieków, należy przepisać umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków na nowego właściciela nieruchomości.

W TYM CELU NALEŻY:

Zgromadzić poniższe dokumenty i udać się do Biura Obsługi Klienta (BOK):

w przypadku osób fizycznych, które sprzedały nieruchomość:
• wypełniony Wniosek o rozwiązanie umowy - formularz można pobrać ze strony internetowej (w zakładce Dokumenty) lub otrzymać w BOK i wypełnić go na miejscu

w przypadku osób fizycznych, które nabyły nieruchomość:
• wypełniony Wniosek o zawarcie umowy dla odbiorców indywidualnych - formularz można pobrać ze strony internetowej (w zakładce Dokumenty) lub otrzymać w BOK i wypełnić go na miejscu

tytuł prawny nabycia nieruchomości (Akt notarialny/ Wypis z Księgi Wieczystej/ Postanowienie sądowe)
pełnomocnictwo pozostałych współwłaścicieli (w przypadku, gdy jest więcej niż jeden właściciel)
aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty)
protokół zdawczo- odbiorczy, zawierający dane: adres nabytej/ sprzedanej nieruchomości, datę przejęcia/ przekazania nieruchomości, numer wodomierza, stan wodomierza lub oświadczenie o kontynuacji rozliczeń - w przypadku braku protokołu zdawczo-odbiorczego

w przypadku nieuporządkowanych spraw spadkowych (po zmarłym) do czasu ustalenia spadkobiercy, należy dodatkowo przedstawić akt zgonu dotychczasowego właściciela nieruchomości oraz oświadczenie w sprawie tymczasowego zawarcia umowy


w przypadku osób prawnych - podmiotów gospodarczych, które sprzedały nieruchomość:
• wypełniony Wniosek o rozwiązanie umowy - formularz można pobrać ze strony internetowej (w zakładce Dokumenty) lub otrzymać w BOK i wypełnić go na miejscu

w przypadku osób prawnych - podmiotów gospodarczych, które nabyły nieruchomość:
• wypełniony Wniosek o zawarcie umowy dla przedsiębiorców - formularz można pobrać ze strony internetowej (w zakładce Dokumenty) lub otrzymać w BOK i wypełnić go na miejscu
akt własności lub umowa kupna-sprzedaży lub umowa najmu
wypis z KRS-u lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
numer NIP
numer REGON
protokół zdawczo- odbiorczy, zawierający dane: adres nabytej/ sprzedanej nieruchomości, datę przejęcia/ przekazania nieruchomości, numer wodomierza, stan wodomierza lub oświadczenie o kontynuacji rozliczeń - w przypadku braku protokołu zdawczo-odbiorczego

Powyższe dokumenty można:
- przesłać pocztą na adres:

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja  Sp. z o.o.
78-200 Białogard, ul. Ustronie Miejskie 1

- przynieść osobiście do Biura Obsługi Klienta.

Pracownik Biura Obsługi Klienta, po otrzymaniu powyższych dokumentów, przygotuje stosowną umowę dla nowego właściciela nieruchomości.
Poprzedni właściciel nieruchomości otrzyma fakturę końcową (rozliczeniową).

UWAGA!

W przypadku gdy następuje zmiana właściciela i nie dokonano wypowiedzenia  umowy przez zbywającego nieruchomość oraz nie zgłosił się do zawarcia umowy nowy nabywca nieruchomości, w dalszym ciągu obowiązuje umowa zawarta ze zbywającym nieruchomość. Do chwili dokonania formalności przez obie strony odciążany jest dotychczasowy Odbiorca.

 


 

 

ZAKTUALIZOWANIE DEKLARACJI RYCZAŁTOWEJ


Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie informuje, iż:


 1. W przypadku gdy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dla danej nieruchomości świadczy usługę dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz gdy brak jest wodomierza, ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody. Wtedy też zawierana jest  tzw. umowa ryczałtowa.

 

 rozliczenie odbywa na podstawie:

 

 

 1. w przypadku gdy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dla danej nieruchomości świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz gdy brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody. Wtedy też zawierana jest  tzw. umowa ryczałtowa,

 

rozliczenie odbywa na podstawie:

 

 

UWAGA!

Rozliczanie ryczałtowe stosuje się okresowo w przypadku gdy:

 • Ø wodomierz został uszkodzony,
 • Ø stwierdzono nielegalny pobór wody,
 • Ø wodomierz został oddany do ekspertyzy,
 • Ø w budynkach wielolokalowych – brak opomiarowania lokalu a opomiarowanie leży po stronie Zarządcy lub Właściciela lokalu.

 

Uprzejmie informujemy, iż w przypadku jakichkolwiek zmian np.: zmiany ilości osób zamieszkałych lub innych zmian wpływających na ilość dostarczonej wody/odprowadzanych ścieków, Odbiorca usług powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji ryczałtu tj. dostarczyć do  Biura Obsługi Klienta wypełnione i podpisane 2 egzemplarze Deklaracji ryczałtowej, zawierające aktualne informacje dotyczące warunków zużycia wody/odprowadzania ścieków z danej nieruchomości. 

 

Powyższe pismo można:
- przesłać pocztą na adres:

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja  Sp. z o.o.
78-200 Białogard, ul. Ustronie Miejskie 1

- przynieść osobiście do Biura Obsługi Klienta.

Po wpłynięciu Państwa pisma do Spółki, Biuro Obsługi Klienta  przygotuje dwa egzemplarze Aneksu do Umowy, które zostaną przesłane do Państwa z prośbą o ich podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza na adres Spółki.

 


 

SKARGI I REKLAMACJE

 

Może zdarzyć się, iż zajdzie z Państwa strony konieczność reklamacji faktury.

Korekta rozliczenia za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków może być wykonana w następujących przypadkach:

 • stwierdzenia na otrzymanej fakturze błędnych wskazań wodomierza głównego (np. pomyłka w odczycie), 
 • błędnego rozliczenia na skutek wadliwego działania wodomierza głównego. W tym przypadku niezbędna jest ekspertyza tego urządzenia, 
 • awarii przyłącza wodociągowego - istnieje możliwość odstąpienia od naliczenia części opłat za ścieki, które w wyniku awarii nie zostały odprowadzone do kanalizacji. Do tego celu niezbędne jest udokumentowanie awarii przez Odbiorcę usług oraz kontrola pracowników RWiK w terenie.  

 Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i zawierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres reklamującego
 • przedmiot reklamacji
 • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację
 • zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie – jeśli doszło do szkody
 • numer i datę Umowy (o ile reklamujący posiada umowę na świadczenie usług ze Spółką)
 • podpis reklamującego.

UWAGA! Jeśli reklamacja wiąże się z roszczeniem finansowym za zniszczone mienie (np. ubrania w pralce, które uległy zabrudzeniu związkami żelaza) należy przedmiot roszczenia zachować do czasu oszacowania szkody.  Zniszczonych rzeczy nie wolno wyrzucać.

Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Spółka udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.

UWAGA!

   Reklamując rozliczenie nie należy zwracać oryginału faktury.


Reklamacja rozliczenia nie zwalnia Odbiorcy usług z obowiązku terminowego opłacania należności za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Do czasu rozstrzygnięcia reklamacji Odbiorca usług dokonuje opłat zgodnie z otrzymaną fakturą. W przypadku uznania reklamacji sporządzona zostanie faktura korygująca.

Korekta obejmuje jeden lub kilka okresów rozliczeniowych, w których występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy. Jeżeli z wyliczonej korekty wyniknie nadpłata, zalicza się ją na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Klient nie wystąpi o jej zwrot.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.