bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Dostęp do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn.zm.).

Zgodnie z w/w ustawą :

  • Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
  • Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


Udostępnianie informacji na wniosek

  • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
  • Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Wnioski można składać w sekretariacie:

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Białogard

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej.pdf 

Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna:

25 maja 2018r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO.

W związku z powyższym chcielibyśmy poinformować o podstawowych zasadach przetwarzania danych osobowych:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ul. Ustronie Miejskie 1 (dalej RWIK Sp. z o.o.)

2) Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje które pozwalają na bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatorów takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail, adres korespondencyjny.

3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@rwik.pl lub korespondencyjnie:
ul. Ustronie Miejskie1, 78-200 Białogard.

4) Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

art. 6 ust.1 lit. b) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ”,
- Wydanie warunków tecnicznych o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W przypadku pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków, umowa ta upoważnia RWIK Sp. z o.o. do przetwarzania danych niezbędnych do jej zapewnienia (np. danych znajdujących się na Państwa umowie), bez tej możliwości Państwo nie mogliby skorzystać z usługi, a RWIK Sp. z o.o. z możliwości jej zapewnienia;
art. 6 ust.1 lit. c) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”, w tym w szczególności do
- wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, - wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, - wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji, - wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa;
art. 6 ust.1 lit. f ) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”.
- Prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej oznaczają
w szczególności realizację działań reklamacyjnych, ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, dokonywania wymian technicznych, odczytów danych, ulepszania usług a także monitoring wizyjny wraz z rejestrowaniem rozmów telefonicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz poprawy jakości usług;
art. 6 ust.1 lit. a) RODO: „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”,
- Państwa dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby realizacji na Państwa rzecz celu wskazanego w wyrażonej przez Państwa zgodzie.Użytkownik zakładając Konto (iBOK) podaje swoje dane osobowe (imię i nazwisko, nazwa firmy oraz NIP– jeśli dotyczy, adres e-mail, telefon kontaktowy – w celu wysyłki powiadomień, adres) i akceptuje Regulamin. RWiK Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w następującym zakresie:
a) umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;

b) pełnego korzystania z serwisu iBOK,

c) obsługi zgłoszeń (np. poprzez formularz na stronie Kontakt);

d) kontaktowania się z Użytkownikiem w celu świadczenia usług;

e) powiadamiania Użytkownika o wystawionych fakturach jak i też o zaległościach

f) zakładania, zarządzania i obsługiwania konta;

g) rozwiązywania problemów technicznych;

h) obsługi reklamacji gdy Użytkownik ją złoży;

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz stanowi warunek konieczny dla zawarcia i wykonania umowy. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy. W zakresie, w jakim administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów (marketingu produktów i usług, konta w iBOK), podanie danych jest dobrowolne i mogą Państwo się mu sprzeciwić.

6) Odbiorcami Państwa danych osobowych jest RWIK Sp. z o.o. oraz są lub mogą nimi zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, urzędy skarbowe, organy samorządu terytorialnego, organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami, właściwe organy regulacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W uzasadnionym przypadku mogą to być firmy windykacyjne, właściciel i współwłaściciele nieruchomości.

7) RWIK Sp. z o.o. będzie przechowywał Państwa dane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.

8) Posiadają Państwo prawo żądania od RWIK Sp. z o.o. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

.Opublikował: Maciej Podmokły
Publikacja dnia: 04.12.2018
Podpisał: Waldemar Godzieba
Dokument z dnia: 12.04.2007
Dokument oglądany razy: 7 031