Akty prawne

Ustawa z dnia  7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - POBIERZ


Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - POBIERZ


Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu  realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych  oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - POBIERZ


 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia  14 stycznia  2002 r. w sprawie  określenia przeciętnych norm zużycia wody - POBIERZ


 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - POBIERZ

Zgłoś awarię