Podpisanie umowy w zakresie zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2006 r., Nr 123 poz. 858) dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a Odbiorcą usług.

ABY PRZYSTĄPIĆ DO ZAWARCIA UMOWY NALEŻY:

Wystosować do RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie wypełniony formularz wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków. We wniosku prosimy podać następujące dane:

w przypadku osób fizycznych (wniosek o zawarcie umowy dla odbiorców indywidualnych w zakładce Dokumenty) :
• imię i nazwisko
• adres zamieszkania / adres korespondencyjny
• adres punktu, którego umowa ma dotyczyć
• nr dowodu osobistego
• nr PESEL
• planowany pobór wody w miesiącu (w m3)
Do wniosku należy załączyć kopię aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości

w przypadku osób prawnych - podmiotów gospodarczych (wniosek o zawarcie umowy dla przedsiębiorców w zakładce Dokumenty):
• nazwa podmiotu
• adres korespondencyjny
• adres punktu, którego umowa ma dotyczyć
• miejsce rejestracji i nr KRS
• nr NIP
• nr REGON
• w przypadku spółek z o.o. - wysokość kapitału zakładowego

Powyższe dokumenty można:
- przesłać pocztą na adres:

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja  Sp. z o.o.
78-200 Białogard, ul. Ustronie Miejskie 1

- przynieść osobiście do Biura Obsługi Klienta.

- wysłać mailem na adres: sekretariat@rwik.pl.

Po wpłynięciu do Spółki Państwa wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, Biuro Obsługi Klienta  przygotuje dwa egzemplarze umowy, które zostaną przesłane do Państwa z prośbą o ich podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza na adres Spółki.

Lista wymaganych dokumentów / wzory dokumentów
Zgłoś awarię