Woda bezpowrotnie zużyta

Na podstawie art. 27, ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody, tj. takiej, z której nie powstają ścieki, uwzględnia się w przypadku, gdy ilość wody zużytej bezpowrotnie ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Usługobiorcy. Dodatkowy wodomierz należy zainstalować zgodnie z ustaleniami zawartymi w warunkach technicznych.

 

SZANOWNY KLIENCIE

 

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza mierzącego ilość bezpowrotnie zużywanej wody prosimy Państwa o dokładne przeanalizowanie kosztów związanych z montażem wodomierza oraz korzyści wynikających z prowadzenia rozliczeń w oparciu o jego wskazania. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to, że montaż wodomierza dodatkowego może przynieść zakładane efekty wyłącznie, gdy ilość wody bezpowrotnie zużywanej będzie znaczna. W przeciwnym wypadku koszt całego przedsięwzięcia może przekroczyć korzyści wynikające z jego posiadania. Ponadto informujemy, że ważność cech legalizacyjnych wodomierza dodatkowego wynosi 5 lat, po upływie, których należy wodomierz wymienić na nowy lub wykonać jego ponowną legalizację.

 

TRYB POSTĘPOWANIA W CELU ZAMONTOWANIA WODOMIERZA-PODLICZNIKA DO POMIARU WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ

1. Odbiorca – Składa wniosek o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza dodatkowego w celu pomiaru wody bezpowrotnie zużytej.

Wniosek może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta, przesłany faxem:094/3120424 lub pocztą na adres: RWiK Sp. z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1,78-200 Białogard. Gotowy druk wniosku dostępny do pobrania na stronie internetowej www.rwik.pl w zakładce Strefa Klienta / Dokumenty lub w Dziale Obsługi Klienta.

2. Odbiorca - odbiera  warunki techniczne dot. montażu wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

 Warunki techniczne będą do odbioru w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w Dziale Produkcji i Przesyłu Wody odpowiedzialnym za dany rejon.

 

3. Odbiorca - na własny koszt wykonuje instalację wody bezpowrotnie zużytej oraz montuje wodomierz dodatkowy (podlicznik). W celu usprawnienia rozliczeń wody bezpowrotnie zużytej Spółka zaleca montaż modułu do odczytu radiowego wodomierzy przystosowanego do systemu stosowanego w Spółce (moduł AnyQuest Basic dla wodomierzy Itron).

 

4. Odbiorca - po wykonaniu prac montażowych składa Zlecenie odbioru technicznego i zaplombowania wodomierza – podlicznika rejestrującego pobór wody bezpowrotnie zużytej.

 Gotowy druk zlecenia odbioru technicznego i zaplombowania wodomierza dostępny do pobrania na stronie internetowej www.rwik.pl lub w Dziale Obsługi Klienta.

 

5. RWiK Sp. z o.o. - Dział Produkcji i Przesyłu Wody w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia dokonuje odbioru i zaplombowania wodomierza – podlicznika, a Dział Obsługi Klienta wystawia fakturę za w/w czynności.

 W przypadku nie dotrzymania zapisów zawartych w wystawionych warunkach technicznych pracownik nie dokonuje odbioru technicznego, a odbiorca obciążony jest kosztami dojazdu i czasu pracy pracownika.

 

6. Odbiorca – dokonuje zapłaty wystawionej faktury w kasie RWiK Sp. z o. o. lub przelewem na numer konta podany na fakturze.

 

7. RWiK Sp. z o. o. - Dział Obsługi Klienta przygotowuje umowę lub załącznik do umowy uwzględniający  rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej i przesyła Odbiorcy lub dostarcza za pośrednictwem pracowników RWiK.

 

8. Odbiorca - dostarcza do RWiK Sp. z o.o. (Dział Obsługi Klienta) w terminie do 7 dni roboczych podpisany egzemplarz załącznika do umowy lub umowy.


UWAGA !!

Uprzejmie Państwa informujemy, że zgodnie z załącznikiem nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 5 poz.29 z późn. zmianami) –okres ważności dowodu legalizacji wynosi 5 lat i jest liczony od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana. Istotne jest, że zgodnie z § 33 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr. 74,poz.836 z późn. zmianami)-to właściciel urządzenia ma obowiązek dbania o odnawianie legalizacji swojego wodomierza indywidualnego.

Zgłoś awarię