POIIŚ 2007-2013

 

                www.pois.gov.pl/

 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-304/14-00 

 

Projekt „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie – Zdroju”

 

W dniu 13 lutego 2015 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Spółka podpisała  umowę o dofinansowanie inwestycji „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie – Zdroju” w ramach działania 1.1-Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

 

Całkowity koszt przedsięwzięcia  282 400,00 zł netto, 347 352,00 zł brutto

Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności:  240 040,00 zł netto


Cele projektu:

Projekt dotyczy przygotowania niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją zadania. Obejmuje przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej,  tj.  dokumentacji projektowej, oraz studium wykonalności. Zakres rzeczowy podzielony został na 2 zadania, realizowane na mocy ustawy o zamówieniach publicznych. Uzyskanie kompletnej dokumentacji umożliwi realizację przedmiotowej inwestycji  w perspektywie finansowej 2014-2020, zaś zaplanowane w ramach projektu wydatki przyczynią się do realizacji celów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Projekt realizowany jest przez RWiK Sp. z o.o. - Beneficjenta Projektu. 
Właścicielem dokumentacji wykonanej w ramach realizacji przedsięwzięcia FS i jednocześnie ich użytkownikiem będą Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie.

Zgłoś awarię