Praca

OFERTA PRACY

2024-02-09

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie poszukuje kandydata do pracy w Rejonie Eksploatacyjnym Nr 1 Białogard na stanowisko
elektryk instalacji i urządzeń


Podstawowe wymagania:
• preferowane wykształcenie zawodowe/średnie techniczne o specjalności elektryk lub elektromechanik
• prawo jazdy kategorii B mile widziane B+E.
• uprawnienia elektryczne typu „E” do 1KV
• umiejętność pracy w zespole.
• dyspozycyjność
Oferty proszę składać w siedzibie spółki RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie ul. Ustronie Miejskie 1
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


 

Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016r.), dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ul. Ustronie Miejskie 1,
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Dariusz Florek, e-mail: iod@rwik.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji - na stanowisko, na które aplikuje kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procedury rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu Pracy w celu realizacji i wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b), a w pozostałym zakresie na podstawie odrębnej, dobrowolnej i opcjonalnej zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i wysłaniu do Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez 3 miesiące w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
4) Pani/Pana dane osobowe zostaną zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli kandydat do pracy wyraża wolę wykorzystania swoich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacji, powinien dołączyć do złożonych dokumentów oświadczenie woli odpowiedniej treści, wyrażające zgodę na wykorzystanie CV Kandydata do pracy w kolejnych procesach rekrutacyjnych. Kandydat do pracy, który wyraził zgodę na wykorzystanie jego CV w kolejnych procesach rekrutacyjnych ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili,
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, dane mogą być także przekazywane innym podmiotom, zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania w imieniu administratora;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w następujący sposób:
Listownie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
Telefonicznie: (22) 531 03 00;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10) Pani/Pana dane nie podlegają procesom zautomatyzowanego przetwarzania danych.