Dodano: 2020-11-16

 

PRACE BUDOWLANE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W POŁCZYNIE-ZDROJU

Do chwili obecnej trwają prace na oczyszczalni ścieków w ramach przedsięwzięcia p.n.: ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju’’. Wykonawca robót budowlanych – EkoWodrol Sp. z o.o. wykonuje szereg robót mających na celu usprawnienie pracy oczyszczalni ścieków oraz wykonanie niezbędnych modernizacji w celu zapewnienia ciągłego i niezawodnego oczyszczalnia ścieków.  


Na zbiorniku retencyjnym ZRS zakończono prace dotyczące izolacji wewnętrznej, montażu mieszadeł oraz montażu instalacji do płukania zbiornika wraz z próbą. Zakończono również montaż zastawek z napędem ręcznych na dopływie oraz montaż armatury w komorze suchej pomp. W budynku krat zakończone zostało sprawdzenie i uruchomienie istniejących napędów przepustnic na przewodach powietrza do piaskowników. Zakończono również rozruch agregatów grzewczych i systemu detekcji gazów. Zabezpieczone zostały zbiorniki wodne otwarte, barierkami ochronnymi oraz zostało zamontowane koło ratunkowe. Na oczyszczalni prowadzone są prace ziemne związane z wykonywaniem sieci zewnętrznej wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji technicznej.  


Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.  

 

Dodano: 2020-07-03

 

PRACE BUDOWLANE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W POŁCZYNIE-ZDROJU

Do chwili obecnej trwają prace na oczyszczalni ścieków w ramach przedsięwzięcia p.n.: ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju’’.  Wykonawca robót budowlanych – EkoWodrol Sp. z o.o. wykonuje szereg robót mających na celu usprawnienie pracy oczyszczalni ścieków oraz wykonanie niezbędnych modernizacji w celu zapewnienia ciągłego i niezawodnego oczyszczalnia ścieków. Wykonawca zakończył wykop pod zbiornik retencyjny i aktualnie trwają roboty żelbetowe. 

 

 

 

Obecnie na osadniku wtórnym zakończono montaż zgarniacza i koryt przelewowych.

 

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 


Dodano: 2019-10-18

TRWAJĄ PRACE BUDOWLANE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W POŁCZYNIE-ZDROJU 

Dnia 17 września 2019 roku miało miejsce przekazanie terenu i placu budowy Przedsiębiorstwu Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. ul. Słowiańska 13 75 – 846 Koszalin, w ramach przedsięwzięcia p.n.: ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju’’.
Wykonawca robót budowlanych – EkoWodrol Sp. z o.o. przystąpił do prac związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju. Planuje się wykonanie szeregu robót mających na celu usprawnienie pracy oczyszczalni ścieków oraz wykonanie niezbędnych modernizacji w celu zapewnienia ciągłego i niezawodnego oczyszczalnia ścieków. Wykonawca zorganizował plac budowy, a także przygotował zaplecze. 

Obecnie na oczyszczalni trwają roboty demontażowe na osadniku wtórnym.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

 

 

 

 

 

Dodano: 2019-09-04

 

Podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych
w ramach projektu p.n.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”

W dniu 03 września 2019 roku miało miejsce podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia p.n.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”. W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin.

 

Umowa z wykonawcą, którą w imieniu Zamawiającego podpisali: Pan Rafał Słowik - Prezes Zarządu oraz Pan Marek Lewandowski - Wiceprezes Zarządu, natomiast w imieniu Inwestora podpisał Pan Lech Wojciechowski – Prezes Zarządu.

 

Projekt „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Całkowita wartość podpisanej umowy to kwota

22.008.390,00 PLN brutto.


 

 

 

 

 

Dodano: 2018-04-04

TRWAJĄ PRACE BUDOWLANE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W POŁCZYNIE-ZDROJU.

Obecnie na oczyszczalni Wykonawca robót budowlanych – Konsorcjum firm: Ekolog Sp. z o.o., Vekto Sp. z o.o.  wykonał prace renowacyjne w reaktorze biologicznym. Natomiast w zagęszczaczu grawitacyjnym nr 1 trwa renowacja części wewnętrznej.

Równolegle modernizowany jest Budynek Krat – zakończono montaż płyt dachowych i warstwowych, zamontowano kształtowniki do drzwi oraz zamontowano okna.

W osadniku wtórnym nr 2 rozpoczęto demontaże, a także przystąpiono do renowacji.

Wykonawca wykonał rozbiórkę starego stanowiska krat SKK, starego piaskownika podłużnego SPP, starego budynku obsługi SBO oraz poletka suszenia piasku PSP.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodano: 2017-09-04

ROZPOCZĘCIE PRAC BUDOWLANYCH NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W POŁCZYNIE-ZDROJU.

 

Wykonawca robót budowlanych – Konsorcjum firm: Ekolog Sp. z o.o., Vekto Sp. z o.o. przystąpił do prac związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju. Planuje się wykonanie szeregu robót mających na celu usprawnienie pracy oczyszczalni ścieków oraz wykonanie niezbędnych modernizacji w celu zapewnienia ciągłego i niezawodnego oczyszczania ścieków. Wykonawca zorganizował plac budowy, wykonał tymczasowe drogi dojazdowe, a także  przygotował zaplecze.

Obecnie wykonywana jest modernizacja Budynku Krat polegająca na wymianie poszycia ścian i dachu, instalacji okien i wymianie wrót, a także wymianie pokryć kanałów i posadzki.  Modernizowany jest również Reaktor Biologiczny, dotąd został opróżniony z zalegającego osadu, gdzie następnie wykonana zostanie renowacja powierzchni żelbetowych.

Dodatkowo trwają prace rozbiórkowe obiektów m.in. starego stanowiska krat SKK, starego piaskownika podłużnego SPP, starego budynku obsługi SBO oraz poletka suszenia piasku PSP.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

 

 

 


 

Dodano: 2017-09-04

W dniu 24 sierpnia 2017 roku miało miejsce podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia p.n.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”. W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia EKOLOG Sp. z o.o., ul. Wapienna 36, 64-920 Piła, oraz VEKTO Sp. z o.o., ul. Serdeczna nr 8 bud. E1 lok. PL/101-111 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo.

Umowa z wykonawcą, którą w imieniu zamawiającego podpisali: Pani Marianna Przychodni - Prezes Zarządu oraz Pani Dorota Borsuk - Wiceprezes Zarządu, natomiast w imieniu inwestora z ramienia  firmy  EKOLOG Sp. z o.o. podpisała Pani Dorota Bojko – Prezes Zarządu.

Projekt „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Całkowita wartość podpisanej umowy to kwota 14.622.088,46 PLN brutto.

 

 


 

Dodano: 2017-03-21

W dniu 14 marca 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”, na kwotę 5 380 218,00 zł. Ww. pożyczka stanowić będzie uzupełnienie wkładu własnego dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, reprezentowanym przez Pana Kazimierza Kujdę – Prezesa Zarządu i Janusza Topolskiego – p.o. Głównego Księgowego , Pełnomocnika a Regionalnymi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. w Białogardzie, w imieniu której umowę podpisali: Pani Marianna Przychodni - Prezes Zarządu oraz Pani Dorota Borsuk - Wiceprezes Zarządu.Pożyczka została udzielona na zasadach preferencyjnych ze środków dedykowanych na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków wspólnotowych.

Główne warunki pożyczki:

-  oprocentowanie w wysokości WIBOR 3M, nie mniej niż 2% w skali roku,

- okres na jaki udzielona została pożyczka: od 01.01.2017 roku do 20.12.2030 roku,

- spłata pierwszej raty kapitałowej nastąpi 20.12.2019 roku.

 

 


Dodano: 2017-03-02

Unieważnienie postępowania przetargowego:

"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju"

 

 


Dodano: 2017-02-10

W dniu 06 lutego 2017 roku miało miejsce podpisanie umowy na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia p.n.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”. W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Sweco Consulting Sp. z o.o. z Poznania.


Projekt „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

 

Zadaniem Wykonawcy kontraktu będzie zarządzanie procesem inwestycyjnym, a w szczególności: organizacja, koordynacja, nadzór, sprawozdawczość oraz wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP).

 

Fotorelacja z podpisania umowy na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia p.n.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”.

 


Dodano: 2016-11-18

 

- Przetarg nieograniczony

W dniu 18.11.2016r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na:

- wykonanie robót budowlanych p.n.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie – Zdroju” .

oraz

- Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n. “Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”.

Szczegółowe informacje o zamówieniu znajdują się w zakładce przetargi.

 


Zgłoś awarię
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast