Zawieranie / Aktualizacja ofert

Szanowni Odbiorcy!


  Zgodnie z art. 6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r., „Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej miedzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.”


  W związku z powyższym Spółka przystąpiła do sukcesywnego porządkowania posiadanej bazy danych Odbiorców m.in. dokumentacji dotyczącej umów, tak aby w sposób kompletny i uporządkowany, według jasno określonych kryteriów tworzyć „ład dokumentacyjny”  niezbędny do realizacji i wykonania umów. Dlatego też od marca 2017 r.,  pracownicy Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Białogardzie przystąpią do roznoszenia zawiadomień dotyczących obowiązku zawierania umów oraz aktualizacji już istniejących. 

 

  Przygotowane wnioski o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków zostaną dostarczone Odbiorcom usług przez terenowych pracowników Spółki RWiK, dokonujących odczytów wodomierzy.

 

Spółka zdecydowała się na tego typu dystrybucję ze względu na fakt, iż kontakt bezpośredni może dać większe oraz szybsze skutki niż dotychczasowe metody tj. klasyczny list wysłany drogą pocztową. Inkasenci są znani i rozpoznawani przez mieszkańców poszczególnych miejscowości/ulic, do których uczęszczają. Zwiększa to także pewność, iż nikt obcy nie będzie podszywał się za przedstawiciela firmy, gdyż dodatkowo wyposażeni są oni w legitymację służbową, którą na życzenie Klienta okazują. 

 

Komplet dokumentów zawiera pismo przewodnie (zawiadomienie) oraz wniosek o zawarcie umowy.

 

Po otrzymaniu zawiadomienia w celu zawarcia przedmiotowej umowy z RWiK Sp. z o.o. należy dostarczyć do siedziby Spółki  komplet odpowiednich dokumentów:


ODBIORCA INDYWIDUALNY

  • wniosek o zawarcie umowy dostępny także w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej w zakładce STREFA KLIENTA - DOKUMENTY
  • kopię aktu własności danej nieruchomości (tj. wyciąg z ksiąg wieczystych lub akt notarialny),


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

  • wniosek o zawarcie umowy dostępny także w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej w zakładce STREFA KLIENTA – DRUKI DO POBRANIA
  • kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej lub KRS,
  • kopię aktu własności danej nieruchomości (tj. wyciąg z ksiąg wieczystych lub akt notarialny),
  • kopię zaświadczenia o nadaniu numeru NIP
  • kopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Obsługi Klienta  poszczególnych gmin oraz specjalista ds. umów: Pani Krystyna Lewandowska – numery telefonów na stronie internetowej Spółki w zakładce KONTAKT – BOK

Liczymy na Państwa wyrozumiałość  i z góry dziękujemy za współpracę.

Zgłoś awarię