Reklamacje

 

Może zdarzyć się, iż zajdzie z Państwa strony konieczność reklamacji faktury.

Korekta rozliczenia za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków może być wykonana w następujących przypadkach:

  • stwierdzenia na otrzymanej fakturze błędnych wskazań wodomierza głównego (np. pomyłka w odczycie), 
  • błędnego rozliczenia na skutek wadliwego działania wodomierza głównego. W tym przypadku niezbędna jest ekspertyza tego urządzenia, 
  • awarii przyłącza wodociągowego - istnieje możliwość odstąpienia od naliczenia części opłat za ścieki, które w wyniku awarii nie zostały odprowadzone do kanalizacji. Do tego celu niezbędne jest udokumentowanie awarii przez Odbiorcę usług oraz kontrola pracowników RWiK w terenie.  

 Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i zawierać:

  • imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres reklamującego
  • przedmiot reklamacji
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację
  • zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie – jeśli doszło do szkody
  • numer i datę Umowy (o ile reklamujący posiada umowę na świadczenie usług ze Spółką)
  • podpis reklamującego.

UWAGA! Jeśli reklamacja wiąże się z roszczeniem finansowym za zniszczone mienie (np. ubrania w pralce, które uległy zabrudzeniu związkami żelaza) należy przedmiot roszczenia zachować do czasu oszacowania szkody.  Zniszczonych rzeczy nie wolno wyrzucać.

Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Spółka udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.

UWAGA!

   Reklamując rozliczenie nie należy zwracać oryginału faktury.


Reklamacja rozliczenia nie zwalnia Odbiorcy usług z obowiązku terminowego opłacania należności za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Do czasu rozstrzygnięcia reklamacji Odbiorca usług dokonuje opłat zgodnie z otrzymaną fakturą. W przypadku uznania reklamacji sporządzona zostanie faktura korygująca.

Korekta obejmuje jeden lub kilka okresów rozliczeniowych, w których występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy. Jeżeli z wyliczonej korekty wyniknie nadpłata, zalicza się ją na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Klient nie wystąpi o jej zwrot.

Zgłoś awarię