Zaktualizowanie deklaracji ryczałtowej


ZAKTUALIZOWANIE DEKLARACJI RYCZAŁTOWEJ


Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie informuje, iż:


  1. W przypadku gdy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dla danej nieruchomości świadczy usługę dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz gdy brak jest wodomierza, ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody. Wtedy też zawierana jest  tzw. umowa ryczałtowa.

 

 rozliczenie odbywa na podstawie:

 

 

  1. w przypadku gdy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dla danej nieruchomości świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz gdy brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody. Wtedy też zawierana jest  tzw. umowa ryczałtowa,

 

rozliczenie odbywa na podstawie:

 

 

UWAGA!

Rozliczanie ryczałtowe stosuje się okresowo w przypadku gdy:

  • Ø wodomierz został uszkodzony,
  • Ø stwierdzono nielegalny pobór wody,
  • Ø wodomierz został oddany do ekspertyzy,
  • Ø w budynkach wielolokalowych – brak opomiarowania lokalu a opomiarowanie leży po stronie Zarządcy lub Właściciela lokalu.

 

Uprzejmie informujemy, iż w przypadku jakichkolwiek zmian np.: zmiany ilości osób zamieszkałych lub innych zmian wpływających na ilość dostarczonej wody/odprowadzanych ścieków, Odbiorca usług powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji ryczałtu tj. dostarczyć do  Biura Obsługi Klienta wypełnione i podpisane 2 egzemplarze Deklaracji ryczałtowej, zawierające aktualne informacje dotyczące warunków zużycia wody/odprowadzania ścieków z danej nieruchomości. 

 

Powyższe pismo można:
- przesłać pocztą na adres:

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja  Sp. z o.o.
78-200 Białogard, ul. Ustronie Miejskie 1

- przynieść osobiście do Biura Obsługi Klienta.

Po wpłynięciu Państwa pisma do Spółki, Biuro Obsługi Klienta  przygotuje dwa egzemplarze Aneksu do Umowy, które zostaną przesłane do Państwa z prośbą o ich podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza na adres Spółki.