Druki do pobrania

Dla budowy przyłączy wodociągowych i /lub kanalizacyjnych sanitarnych

Formularz PDS 1 - Wniosek o wydanie oświadczenia (promesy)

Formularz PDS 1 - Wniosek o wydanie oświadczenia (promesy) - wersja edytowalna

Formularz PDS 2 - Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci

Formularz PDS 2 - Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci - wersja edytowalna

Formularz PDS 7 - Zmiana/Aktualizacja warunków przyłaczenie do sieci

Formularz PDS 7 - Zmiana/Aktualizacja warunków przyłaczenie do sieci - wersja edytowalna

Formularz PDS 8 - Zgłoszenie zamiaru budowy

Formularz PDS 8 - Zgłoszenie zamiaru budowy - wersja edytowalna

Formularz PDS 12 - Wniosek o wydanie protokołu odbioru końcowego przyłącza

Formularz PDS 12 - Wniosek o wydanie protokołu odbioru końcowego przyłącza - wersja edytowalna

Dodatkowe informacje:

Zarządzenie nr 30/2022 - Procedura postępowania przy przyłączaniu do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej będącej w zarządzie Spółki RWiK w Białogardzie

Zarządzenie nr 30/2022 - Załącznik do zarządzenia: Procedura postępowania przy przyłączaniu do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej będącej w zarządzie Spółki RWiK w Białogardzie

Załączniki do zarządzenia nr 30/2022Dla budowy sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych sanitarnych

Formularz F-5 - Wniosek o wydanie warunków technicznych: Budowa urzadzeń wodociągowych/kanalizacyjnych

Formularz F-7 - Wniosek / zlecenie - uzgodnienie branżowe dokumentacji projektowejOdpłatne przekazanie sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie.

Zarządzenie nr 35/2020 - Procedura postępowania przy odpłatnym przekazaniu sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie

Załącznik do zarządzenia - PROCEDURA POSTĘPOWANIA przy odpłatnym przekazaniu sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie

OPS-01 Pismo Inicjujące wszczęcie procedury - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-02 Umowa przyłączeniowa - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-03 Umowa przyrzeczona - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-04 Zaproszenie do negocjacji - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-05 Protokół negocjacji - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-06 Wniosek o wszczęcie procedury - Odpłatne przekazanie Sieci

OPS-06 Załącznik - oświadczenie inwestora - Odpłatne przekazanie Sieci

OPS-07 Wniosek o aktualizację WPI - Odpłatne przekazanie Sieci

OPS-08 Odpowiedź negatywna WPI - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-09 Odpowiedź pozytywna WPI - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-10 Wniosek RWiK do Miasta_Gminy o aktualizację WPI - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-11 Zaproszenie do negocjacji po aktualizacji WPI - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-12 Wezwanie do uzupełnienia dokumentów - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-13 Umowa przyrzeczona - obiekty wybudowane - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-14 Zaproszenie do negocjacji - obiekty wybudowane - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-15 Protokół negocjacji - obiekty wybudowane - Odpłatne Przekazanie Sieci

OPS-16 Zaproszenie do negocjacji po aktualizacji WPI - Odpłatne Przekazanie SieciWprowadzanie Nieczystości Ciekłych(WNC)

WNC-1 Wniosek o wyrażenie zgody na przyjęcie NC

WNC-6 Wniosek o zawarcie umowy na przyjęcie NC

WNC-10 Wniosek o wydanie identyfikatora dostawcyZawarcie / rozwiązanie umowy

BOK_U - Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla odbiorców indywidualnych/przedsiębiorców.

BOK_U załącznik nr 1 - Oświadczenie tytuł prawny do nieruchomości

BOK_U_załącznik nr 2 - Protokół zdawczo-odbiorczy

BOK_U_załącznik nr 3 - Pełnomocnictwo

BOK_ZDO - Wniosek o zmianę danych osobowych

BOK_RU - Wniosek o rozwiązanie umowy

BOK_OWNZ Wniosek o zawarcie umowy na odbiór i wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników

Warunki, jakie musi spełnić właściciel lub zarządca budynku/budynków wielolokalowych, aby Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie zawarła także umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z osobami korzystającymi z lokali - POBIERZ>