https://www.pois.gov.pl/

 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

DZIAŁANIE: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

 

Umowa o dofinansowanie projektu
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”
nr
POIS.02.03.00-00-0050/16-00 

 

W dniu 21 października 2016 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie inwestycji „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”.).

 • Całkowita wartość Projektu 31.343.297,83 zł *)
 • Wartość wydatków kwalifikowanych  17.995.669,16 zł *)
 • W ramach POIiS 2014-2020  Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  w Białogardzie otrzymała na realizację projektu  dofinansowanie
  w kwocie  15.296.318,78 zł *)
 • Wkład własny Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie wynosi 
  8.997.217,00 zł *) 
*zgodnie z zawartymi aneksami

Data rozpoczęcia realizacji  inwestycji to I kwartał 2017r.

Data zakończenia realizacji inwestycji to III kwartał 2021 r.

 

Głównym celem Projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Połczyn – Zdrój oraz dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego. Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, przede wszystkim czystości wód powierzchniowych.Poprzez budowę nowych obiektów, modernizacji obiektów istniejących oraz likwidacji przestarzałych obiektów na obszarze oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju uzyska się:
 • poprawę jakości oczyszczonych ścieków wprowadzanych do odbiornika, którym jest rzeka Wogra,
 • zwiększoną możliwość przyjęcia większej ilości ścieków pochodzących od zakładów przemysłowych m.in. ścieków browarniczych,
 • zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków, co umożliwi przyjęcie większej ilości ścieków w okresach podwyższonych stanów wód opadowych,
 • stworzenie możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej po realizacji modernizacji oczyszczalni ścieków, gospodarstw domowych obecnie nieskanalizowanych,
 • poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń gleby, wód,
 • zmniejszenie uwodnienia komunalnych osadów ścieków, a tym samym zmniejszenie kosztów ich dalszego zagospodarowania.


Celem wyeliminowania częstego wywozu przetworzonych osadów ściekowych planuje się rozbudowę placu osadowego oraz zakup i montaż nowej wirówki przyczyni się do zmniejszenia uwodnienia komunalnych osadów ściekowych, a tym samym kosztów ich dalszego zagospodarowania.Zakres rzeczowy:
 • budowę nowych obiektów: budynku garażowego, zbiornika retencyjnego, placu osadowego, placu magazynowania piasku, pompowni wody technologicznej, piaskownika wirowego z przylegającymi kanałami, komory pomiarowej, stacji zlewczej ścieków, pompowni części pływających, komory przelewowej osadu, stanowiska agregatu prądotwórczego,
 • modernizację istniejących obiektów: budynku socjalnego, dwóch komór rozdziału, osadnika wtórnego, pompowni osadu recyrkulowanego, koryta pomiarowego ścieków, zagęszczacza grawitacyjnego, stacji dmuchaw, budynku energetycznego, budynku krat, piaskowników wirowych, budynku odwadniania i higienizacji osadu, reaktorów biologicznych,
 • likwidację istniejących obiektów: stanowiska krat, piaskownika podłużnego, osadnika Imhoffa, budynku obsługi, poletek suszenia piasku.


Zgodnie z dokumentacją archiwalną istniejącą oczyszczalnię zaprojektowano dla obciążenia na wartość RLM = 30 450. Jednakże nominalna średniodobowa przepustowość oczyszczalni, przed realizacją przedsięwzięcia wynosi 35 720 RLM. W związku z tym zakresie planowanego przedsięwzięcia zgłoszonego do dofinansowania planowana jest rozbudowa przepustowości ścieków do 43 000 RLM. Modernizacja jest związana z potrzebami aglomeracji, na które składają się wzrost ilości ścieków z przemysłu oraz możliwość przyjęcia większej ilości ścieków dowożonych - między innymi z nieskanalizowanych obszarów aglomeracji - dzięki budowie stacji zlewczej ścieków.

Modernizacja wpłynie na poprawę efektywności energetycznej obiektu. Niesprawne i energochłonne urządzenia zostaną wymienione na nowe, bardziej efektywnie energetycznie. Dodatkowo, szereg urządzeń i obiektów będzie zasilane za pośrednictwem falowników, co zmniejszy zużycie energii elektrycznej.Planowanym efektem Projektu jest osiągnięcie wskaźników:
 • 1. Rzeczowych
  • 1. Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych - 1 szt.
  • 2. Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych - 1 szt.
 • 2. Ekologicznych
  • 1. Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania 0,646 tys. Mg/rok.


W dniu 14 marca 2017 r. została podpisana umowa nr 50/2017/Wn16/OW-OK-YS/P o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”, na kwotę 5 380 218,00 zł.; natomiast w dniu 07 kwietnia 2020r. został podpisany aneks do w/w pożyczki nr 1/184. Udzielona pożyczka stanowić będzie uzupełnienie wkładu własnego dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.