https://www.pois.gov.pl/

 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

DZIAŁANIE: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

 

Umowa o dofinansowanie projektu
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”
nr
POIS.02.03.00-00-0050/16-00 

 

W dniu 21 października 2016 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0050/16-00 zmieniona aneksami zmieniającym nr POIS.02.03.00-00-0050/16-01 z dnia 29.05.2019r. oraz nr POIS.02.03.00-00-0050/16-02 z dnia 26.11.2019 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Oś priorytetowa II – ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM).

 

•   Całkowita wartość Projektu 29 893 973,78 zł  (24 743 940,72 zł + 5 150 033,06 zł VAT)

Wartość wydatków kwalifikowanych  17 384 222,08 zł

 • W ramach POIiS 2014-2020  Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  w Białogardzie otrzymała na realizację projektu  dofinansowanie
  w kwocie  14 776 588,76 zł
 • Wkład własny Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie wynosi 
  8 385 603,00 zł 
  Spółka zabezpiecza w formie pożyczki udzielonej NFOŚiGW
  w Warszawie.

Data rozpoczęcia realizacji  inwestycji to I kwartał 2017r.

Data zakończenia realizacji inwestycji to 30.06.2021r.

 

Głównym celem Projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji
Połczyn – Zdrój oraz dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego. Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, przede wszystkim czystości
wód powierzchniowych.

Poprzez budowę nowych obiektów, modernizacji obiektów istniejących oraz likwidacji przestarzałych obiektów na obszarze oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju uzyska się

- poprawę jakości oczyszczonych ścieków wprowadzanych do odbiornika, którym jest rzeka Wogra,

- zwiększoną możliwość przyjęcia większej ilości ścieków pochodzących
od zakładów  przemysłowych m.in. ścieków browarniczych,

- zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków, co umożliwi przyjęcie większej ilości ścieków
w okresach podwyższonych stanów wód opadowych,

- stworzenie możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej po realizacji modernizacji oczyszczalni ścieków, gospodarstw domowych obecnie nieskanalizowanych,

- poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń gleby, wód.

Celem wyeliminowania częstego wywozu przetworzonych osadów ściekowych planuje się rozbudowę placu osadowego oraz zakup i montaż nowej wirówki przyczyni się do zmniejszenia uwodnienia komunalnych osadów ściekowych, a tym samym kosztów ich dalszego zagospodarowania.

W ramach Projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju” realizowane będą zadania obejmujące:

- budowę nowych obiektów: budynku garażowego, zbiornika retencyjnego, placu osadowego, placu magazynowania piasku, pompowni wody technologicznej, piaskownika wirowego
z przylegającymi kanałami, komory pomiarowej, stacji zlewczej ścieków, pompowni części pływających, komory przelewowej osadu, stanowiska agregatu prądotwórczego,

- modernizację istniejących obiektów: budynku socjalnego, dwóch komór rozdziału, osadnika wtórnego, pompowni osadu recyrkulowanego, koryta pomiarowego ścieków, zagęszczacza grawitacyjnego, stacji dmuchaw, budynku energetycznego, budynku krat, piaskowników wirowych, budynku odwadniania i higienizacji osadu, reaktorów biologicznych,

- likwidację istniejących obiektów: stanowiska krat, piaskownika podłużnego, osadnika Imhoffa, budynku obsługi, poletek suszenia piasku.

Zgodnie z dokumentacją archiwalną istniejącą oczyszczalnię zaprojektowano dla obciążenia
na wartość RLM = 30 450. Jednakże nominalna średniodobowa przepustowość oczyszczalni, przed realizacją przedsięwzięcia wynosi 35 720 RLM. W związku z tym zakresie planowanego przedsięwzięcia zgłoszonego do dofinansowania planowana jest rozbudowa przepustowości ścieków do 43 000 RLM. Modernizacja jest związana z potrzebami aglomeracji, na które składają się wzrost ilości ścieków z przemysłu oraz możliwość przyjęcia większej ilości ścieków dowożonych - między innymi z nieskanalizowanych obszarów aglomeracji - dzięki budowie stacji zlewczej ścieków.

Modernizacja wpłynie na poprawę efektywności energetycznej obiektu. Niesprawne
i energochłonne urządzenia zostaną wymienione na nowe, bardziej efektywnie energetycznie. Dodatkowo, szereg urządzeń i obiektów będzie zasilane za pośrednictwem falowników,
co zmniejszy zużycie energii elektrycznej.

 

W dniu 14 marca 2017 r. została podpisana umowa nr 50/2017/Wn16/OW-OK-YS/P
o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pn. „Modernizacja
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie-Zdroju”, na kwotę 5 380 218,00 zł.; natomiast w dniu 07 kwietnia 2020r. został podpisany aneks do w/w pożyczki nr 1/184. Udzielona pożyczka stanowić będzie uzupełnienie wkładu własnego dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pożyczka została udzielona na zasadach preferencyjnych ze środków dedykowanych
na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków wspólnotowych.

Główne warunki pożyczki:

- oprocentowanie w wysokości WIBOR 3M, nie mniej niż 2% w skali roku,

- okres na jaki udzielona została pożyczka: od 15.02.2018 roku do 20.12.2032 roku,

- spłata pierwszej raty kapitałowej nastąpi 30.09.2021 roku.

 

Zgłoś awarię
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast