Podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i / lub kanalizacji sanitarnej

 

PROCEDURA

Przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub  kanalizacji sanitarnej wraz z wymaganymi dokumentami


KROK 1

Złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci

 

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci należy złożyć do spółki RWiK Sp. z o.o. na druku formularzu PDS-2

Wypełniając wniosek PDS-2, w sposób możliwie dokładny Wnioskodawca winien doprecyzować charakter planowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz podać wartość zapotrzebowania na wodę Qdśr [m3/d] i Qhmax [m3/h]. Wartość ta winna zostać obliczona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70), z uwzględnieniem liczby mieszkańców (lub innej jednostki odniesienia, adekwatnej do zamierzenia inwestycyjnego) oraz współczynników nierównomierności dobowej i godzinowej.

W celu wypełnienia części wniosku dotyczącej zapotrzebowania na wodę należy skorzystać z przykładowego obliczenie dla budownictwa jednorodzinnego:

M=1 – liczba mieszkańców
Q=0,1 m3 /d,
Qdśr= M*Q = 1*0,1=0,1 m3 /d,
Qdmax= Qdśr*Nd= 0,1*1,8=0,15 m3 /d,
Qhśr=Qdmax/24 =0,15/24=0,006 m3 /h,
Qhmax=Qhśr*Nh= 0,006*2,5=0,01 m3 /h.
Nd-1,8; Nh-2,5.

Termin rozpatrzenia -

a) 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;

b) 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć w/w określone  terminy odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

Komórka odpowiedzialna – Dział Techniczno-Inwestycyjny tel. 798 872 919 w godz: 09:00-11:00, 094 312 33  51

W celu zmiany/aktualizacji warunków przyłączenia do sieci wg  podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa wniosek wg wzoru stanowiącego formularz nr PDS-7  do niniejszej procedury.

O zmianę/aktualizację wydanych warunków technicznych należy wystąpić, gdy:
– nastąpiła zmiana właściciela nieruchomości;
– nastąpiła zmiana sposobu użytkowania nieruchomości;
– nastąpiła zmiana zapotrzebowania na wodę lub zmiana odprowadzanych ścieków;
– upłynął termin ważności wydanych warunków technicznych (2 lata od wydania) i inne.

 

KROK 2

Zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

 

1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie ma możliwość wykonania przyłączenia:

a) w ramach zgłoszenia robót budowlanych we właściwym organie administracji architektoniczno - budowlanej ( art. 29 .1 ust.23 b i c ustawy prawo budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 695 i 782)) lub

b) na zgłoszenie w RWiK sp. z o. o. będącym operatorem sieci w oparciu o zapisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( art.19; Dz. U. z 2020 r. poz. 471)).

2. Wykonanie przyłącza wodociągowego/lub kanalizacyjnego w oparciu o punkt 1.b wymaga

a)  złożenia w RWiK sp. z o. o. zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, w terminie co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, stanowiącego formularz PDS -8 do niniejszej procedury oraz

b)  złożenia w RWiK sp. z o. o. w trzech egzemplarzach (3 egz.) planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opracowanego w oparciu o wydane warunki przyłączenia do sieci.

c)  złożenia w RWiK sp. z o. o. w trzech egzemplarzach (3 egz.) opisu technicznego do sporządzonego planu sytuacyjnego:

Plan sytuacyjny i opis techniczny do planu sytuacyjnego należy sporządzić zgodnie STANDARDAMI TECHNICZNYMI ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W SYSTEMACH WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE RWiK sp. z o. o. W BIAŁOGARDZIE WYDANIE III
Załącznik do zarządzenia 33/2021 Standardy Techniczne - Wydanie III

Do zamiaru budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego dla których został uzgodniona branżowo dokumentacja projektowa przed dniem 19.09.2020 należy złożyć w RWiK sp. z o. o. zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, w terminie co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, stanowiącego formularz PDS -8 bez załączników tj. planu sytuacyjnego i opisu technicznego do planu sytuacyjnego (opisanych w punkcie 2b i c)

3. Po stwierdzeniu kompletności złożonego zgłoszenia zamiaru budowy i sprawdzeniu jego zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci, RWiK sp. z o. o. w ciągu 14 dnia od dnia złożenia zgłoszenia wydaje zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, umożliwiające Inwestorowi rozpoczęcie robót budowlanych.

Termin rozpatrzenia – 14 dni

Komórka odpowiedzialna – Dział Techniczno-Inwestycyjny tel. 798 872 919 w godz: 09:00-11:00, 094 312 33  51

 

Realizacja budowy przyłącza wodociągowego i / lub kanalizacyjnego:

 

1. Inwestor może rozpocząć roboty budowlane przyłącza wodociągowego i /lub kanalizacyjnego wyłącznie po otrzymaniu z RWiK sp. z o. o. zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wraz z zatwierdzonymi (ostemplowanymi) egzemplarzami: planu sytuacyjnego oraz opisu technicznego do sporządzonego planu sytuacyjnego.

2. Budowa przyłączy

a)  budowa przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych sanitarnych wraz z włączeniem do sieci
RWiK sp. z o. o. odbywa się:

-    staraniem i na koszt Inwestora ubiegającego się o przyłączenie;

-    pod nadzorem służb technicznych RWiK sp. z o. o;

b)  odpowiedzialność za wykonanie robót budowlanych zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci oraz uwarunkowaniami wynikającymi z usytuowania w gruncie innego uzbrojenia podziemnego oraz lokalizacji innych obiektów budowlanych, obarcza Inwestora;

c)  Inwestor uzgadnia termin odbioru robót zanikowych z wyznaczonym w zaświadczeniu pracownikiem RWiK sp. z o. o.;

 

 Zabrania się wprowadzania wód opadowych, roztopowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej

 

Termin realizacji – do 7 dni, szczegółowo ustalony z inwestorem

Komórka odpowiedzialna – Rejon lub Posterunek Eksploatacyjny  

 
Połczyn-Zdrój - kierownik Grzegorz Górajczyk (94) 366 42-00

Rąbino – zastępca kierownika Mirosław Rajkowski (94) 366 42-01

Bobolice - kierownik Henryk Niwiński (94) 318 79-92

Tychowo -kierownik Adam Leszczak (94) 311 56-87

Karlino - kierownik Marek Wencki (94) 311 34-33

Biesiekierz - zastępca kierownika Paweł Kaczkowski (94) 318 02-07

Miasto i Gmina Białogard - kierownik Renata Słowik (94) 312 34-34

 

 

Podłączenie wody do obiektu w budowie (na wniosek inwestora)

 

Rejestracja odbiorcy na czas budowy obiektu następuje po złożeniu przez Inwestora pisemnego wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody. Niezbędnie wymaganym załącznikiem do ww. wniosku jest protokół odbioru robót zanikowych dla przyłącza wodociągowego.

Montaż wodomierza powinien nastąpić w terminie 7 dni od daty odbioru robót zanikowych;

Po zawarciu umowy na dostawę wody następuje sprzedaż wody wyłącznie na cele budowlane.

Termin realizacji – 7 dni

Komórka odpowiedzialna – Biuro Obsługi Klienta ,

Rejon lub Posterunek  Eksploatacyjny, w zakresie wystawienia protokołu odbioru robót zanikowych

 

Montaż wodomierza głównego

 

 1. Zakazuje się montażu wodomierza oraz poboru wody z wybudowanego przyłącza wodociągowego przed odbiorem robót zanikowych wykonanym przez Kierownika Rejonu Eksploatacji / Posterunku Eksploatacyjnego lub innego, wyznaczonego przedstawiciela RWiK sp. z o.o. oraz przed zawarciem umowy;
 2. Montaż wodomierza powinien nastąpić w terminie 7 dni od daty odbioru robót zanikowych;
 3. Warunkiem montażu wodomierza do wody przeznaczonej na cele inne niż spożycie przez ludzi jest dostarczenie do Spółki protokołu odbioru robót zanikowych oraz zawarcie stosownej umowy
  (do czasu montażu wodomierza brak jest możliwości korzystania z wody);
 4. Warunkiem montażu wodomierza do wody przeznaczonej na spożycie przez ludzi jest zakończenie budowy przyłącza poprzez spisanie Protokołu Odbioru Końcowego przyłącza.
 5. Wodomierz dostarcza i montuje tylko i wyłącznie RWiK sp. z o. o. Zakazuje się montażu wodomierza przez firmy lub podmioty indywidualne nie działające na zlecenie RWiK sp. z o. o.;

 

 

Odbiór ścieków (na wniosek inwestora)

 

 1. Rejestracja odbiorcy następuje po złożeniu przez Inwestora pisemnego wniosku o zawarcie umowy na odbiór ścieków. Niezbędnie wymaganym załącznikiem do ww. wniosku jest protokół odbioru przyłącza kanalizacyjnego w stanie odkrytym.

 

Odbiór ścieków jest możliwy tylko i wyłącznie po zawarciu umowy na odbiór ścieków

 

Termin realizacji – 7 dni

Komórka odpowiedzialna – Biuro Obsługi Klienta ,

  Rejon lub Posterunek  Eksploatacyjny, w zakresie wystawienia protokołu odbioru robót zanikowych

 

 

KROK 3

Zakończenie budowy przyłącza - odbiór końcowy przyłącza

 

Zakończenie procesu budowy przyłącza wodociągowego i /lub kanalizacyjnego następuje w momencie spisania Protokołu Odbioru Końcowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

Warunkiem spisania protokołu, o którym mowa powyżej jest złożenie wniosku stanowiącego formularz PDS-12 do niniejszej procedury oraz równoległe dostarczenie do Spółki kompletnej dokumentacji powykonawczej wykonanego przyłącza.

 

 1.  Dla przyłączy wodociągowych dokumentację powykonawczą stanowią:

a)  Protokół odbioru robót zanikowych podpisany przez Kierownika Rejonu Eksploatacji
/ Posterunku Eksploatacyjnego lub innego, umocowanego pracownika RW i K sp. z o. o.;

b)  W przypadku przyłączy wodociągowych wybudowanych w pasach drogowych – kopie Decyzji zezwalających na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz protokół odbioru pasa drogowego po wykonaniu robót budowlanych podpisany przez zarządcę drogi;

c)  Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanego przyłącza wodociągowego;

d) Protokół odbioru prób szczelności przyłącza wodociągowego, wykonany w obecności wyznaczonego pracownika RW i K sp. z o. o.;

e)   Pozytywny wynik badania mikrobiologicznego wody (bakteriologicznego);

 

 1. Dla przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych dokumentację powykonawczą stanowią:

a)   Protokół odbioru robót zanikowych podpisany przez Kierownika Rejonu Eksploatacji
/ Posterunku Eksploatacyjnego lub innego, umocowanego pracownika RW i K sp. z o. o.;

b)  W przypadku przyłączy kanalizacyjnych wybudowanych w pasach drogowych – kopie Decyzji zezwalających na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz protokół odbioru pasa drogowego po wykonaniu robót budowlanych podpisany przez zarządcę drogi;

c)  Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego;
W przypadku kaskadowego włączenia do istniejącej studni kanalizacyjnej na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej należy nanieść rzędną wierzchu rury przyłącza w miejscu wykonania kaskady.

 

 1. Dla przydomowych pompowni ścieków /uzt/ dokumentację powykonawczą stanowią:

a) Protokół odbioru robót zanikowych dla rurociągu tłocznego, podpisany przez Kierownika Rejonu lub innego, umocowanego pracownika RW i K sp. z o. o.;

b) W przypadku przyłączy kanalizacyjnych tłocznych wybudowanych w pasach drogowych – kopie Decyzji zezwalających na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz protokół odbioru pasa drogowego po wykonaniu robót budowlanych podpisany przez zarządcę drogi;

c) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego tłocznego wraz przydomową pompownią ścieków;

d)  Protokół próbnego rozruchu przepompowni;

 

Termin realizacji – 14 dni od dnia  złożenia wniosku o wydanie Protokołu Odbioru Końcowego.

Komórka odpowiedzialna – Dział Techniczno-Inwestycyjny tel. 798 872 919 w godz: 09:00-11:00, 094 312 33  51

 

Zabrania się wprowadzania wód opadowych, roztopowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej

 

Zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków

 

Wymagane dokumenty:

- wypełniony druk wniosku o zawarcie umowy;

- protokół odbioru końcowego przyłącza;

- dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości;

- NIP*);

- REGON*);

- wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej*);

- pozwolenie wodno-prawne dla wymaganych protokołem końcowym*).

 

Płatnikiem należności za wykonane usługi jest właściciel nieruchomości lub administrator zgłoszonego obiektu.

 

Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest
z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego.

 

Inne sposoby rozliczania usług możliwe są jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych w ustawie lub uzgodnionych w umowie.

 

Termin realizacji – 7 dni od daty wpływu wniosku o zawarcie umowy

Komórka odpowiedzialna – Biuro Obsługi Klienta

Zgłoś awarię