RPWOZ 2014-2020 Wsparcie Rozwoju systemów oczyszczania ścieków

RPOWZ 2014-2020 wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

Dofinansowania dla RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie w ramach RPOWZ 2014-202013 lutego 2020 roku w siedzibie RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie Zarząd Spółki zawarł z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Wicemarszałka Tomasz Sobieraja, Umowy o dofinansowanie projektów dotyczących rozbudowania infrastruktury kanalizacyjnej w regionie. Uroczyste podpisanie umów odbyło się w obecności władz samorządowych.

Podpisane umowy to efekt rozstrzygniętego w sierpniu 2019 r. konkursu w działaniu 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie otrzymały dotacje na realizację następujących projektów:

  • „Poprawa gospodarki ściekowej w m. Karlino oraz Pobłocie Wielkie w aglomeracji Karlino”

 

Wydatki całkowite                               1 188 606,00 zł

Dofinansowanie z RPO WZ                   830 181,40 zł

 

Planowany termin realizacji             03.04.2019 r. – 30.09.2021 r.

 

Projekt składa się z dwóch zadań  inwestycyjnych:  Przebudowa przepompowni ścieków w m. Karlino przy ul. Wigury oraz Modernizacja sieci kanalizacji ściekowej wraz z przykanalikami  w miejscowości Pobłocie Wielkie, gm. Karlino.

Przebudowa ma na celu zmianę technologii pracy pomp z jednostronnego dopływu ścieków do pomp na dopływ dwustronny. Planuje się przebudowę istniejącej sieci i ułożenie po nowej trasie kanalizacji ściekowej dł. 0,86 km.

 

  • „Budowa kanalizacji ściekowej w m. Radwanki, przebudowa przepompowni
    w m. Bobolice - aglomeracja Bobolice”

 

Wydatki całkowite                               1 256 192,00 zł

Dofinansowanie z RPO WZ                   875 899,50 zł

 

Planowany termin realizacji – 03.04.2019 – 30.09.2021 r.

 

Przewidziane przedsięwzięciem działania polegają na  budowie kanalizacji ściekowej z przykanalikami oraz przepompowni ścieków z przewodem tłocznym i zasileniem elektrycznym w miejscowości Radwanki  o długości 160 m oraz przebudowie przepompowni ścieków P38 wraz z infrastrukturą techniczną Bobolicach przy
ul. Ratuszowej (modernizacja układu technologicznego, sterowanie i monitoring).

W ramach inwestycji planowany jest zakup samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości. Pojazd będzie wykorzystywany do wozu nieczystości płynnych z bezodpływowych zbiorników z terenu aglomeracji Bobolice do komunalnej oczyszczalni ścieków.

Realizacja projektów zapewni, nie tylko poprawę warunków i komfortu socjalnego mieszkańców naszego regionu ale przede wszystkim wpłynie na wzrost  bezpieczeństwa sanitarnego. Otrzymanie dofinansowania do powyższych inwestycji to kolejne duże osiągnięcie RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie.

 

 

 

 

Zgłoś awarię