RPWOZ 2014-2020 Wsparcie Rozwoju systemów oczyszczania ścieków

RPOWZ 2014-2020 wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków - Gmina Tychowo 

Dodano: 2017-03-07


Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych
w ramach projektu p.n.: „Budowa sieci sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w miejscowości Warnino gm. Tychowo”

 

W dniu 22 lutego 2017 roku w siedzibie Spółki RWiK w Białogardzie miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych  w ramach przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w miejscowości Warnino, gm. Tychowo”. W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Kazimierz Gozdal Pomiłowo 22a  76-100 Sławno.


Projekt p.n. „Budowa sieci sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w miejscowości Warnino, gm. Tychowo” realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków – nabór 2016.

 

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania p.n. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w miejscowości Warnino, gm. Tychowo” będzie sprawowała  Firma InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór  mgr. Agnieszka Przezwicka –Litwin ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin wyłoniona do pełnienia przedmiotowej funkcji w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

 

Fotorelacja z podpisania umowy z wykonawca robót budowalnych w ramach przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami
w miejscowości Warnino, gm. Tychowo”.
 

 

 

 

 

 


 

http://www.rpo.wzp.pl/

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś priorytetowa III Ochrona Środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

 

Umowa o dofinansowanie projektu
„Budowa sieci sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami
w miejscowości Warnino, gm. Tychowo”
nr
RPZP.03.06.00-32-A007/16 

 

W dniu 19 września 2016 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Szczecinie Biuro Koszalin Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie podpisała  umowę

o dofinansowanie inwestycji „Budowa sieci sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami

w miejscowości Warnino, gm. Tychowo”.

  • Całkowita wartość Projektu 1 802 655,43 zł  (1 465 573,52 zł + 337 081,91 zł VAT)

  • Wartość wydatków kwalifikowanych  1 465 573,52 zł 

  • W ramach RPOWZ 2014-2020  Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie otrzymała na realizację projektu  dofinansowanie w kwocie  1 245 737,48 zł

  • Wkład własny Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie

    wynosi  219 836,04 zł 

 

Data rozpoczęcia realizacji  projektu to początek października 2016r.

Data zakończenia realizacji projektu to koniec miesiąca sierpień 2017r.

 

Zakres inwestycji obejmuję  budowę sieci kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej oraz  rurociągów  tłocznych  sieci  kanalizacji  ciśnieniowej i dwóch przepompowni ścieków wraz z odgałęzieniami do granic działek zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanymi w miejscowości Warnino, gm. Tychowo.
W ramach realizacji inwestycji  powstanie ok. 2,03 km sieci  kanalizacji sanitarnej do której będzie mogło się podłączyć ok. 160 mieszkańców miejscowości Warnino. 

 

Fotorelacja z podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Budowa sieci sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w miejscowości Warnino, gm. Tychowo” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Biuro Koszalin.