Podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i / lub kanalizacji sanitarnej

Przyłączanie nieruchomości do sieci kanalizacyjnych regulowane jest przepisami trzech  ustaw:

 

1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2012. poz. 391 z pózn. zm.)

2) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm),

3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. z dnia 10 listopada 2000 r., Dz. U. Nr 06, poz. 1126 ze zm.).

 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach.

 

Art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

 

Z przywołanego przepisu wynika zasada, iż nieczystości ciekłe powstające w gospodarstwie domowym na danej nieruchomości powinny być odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

 

Zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

Zgodnie z art. 2 pkt 7 tej ustawy sieć stanowią przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi jest dostarczana woda lub którymi są odprowadzane ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

 

Zgodnie z art.15 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne :

- jest obowiązane zapewnić  budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń   kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie  rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych  uchwalonym przez radę  gminy.

- jest zobowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci ,jeżeli spełnione są warunki przyłączenia określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz istnieją  techniczne możliwości świadczenia usług.


Realizację budowy przyłączy  do sieci oraz studni wodomierzowej ,pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego  i urządzenia pomiarowego zapewnia  na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy określa szczegółowo warunki przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Zgodnie z rozdziałem V regulaminu:

- przedsiębiorstwo jest  obowiązane wyrazić zgodę na  przyłączenie do sieci wodociągowej  i/lub kanalizacyjnej  nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie ,jeżeli istnieją  techniczne możliwości świadczenia usług wodociągowo i/lub kanalizacyjnych . 

- w  przypadku, gdy nieruchomość odbiorcy usytuowana  jest w miejscu, dla którego w momencie wnioskowania  o przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne plan rozwoju i modernizacji  nie przewiduje wyposażenia  jej w urządzenia wodociągowo –kanalizacyjne odbiorca może te urządzenia  wybudować na własny koszt  po wcześniejszym zawarciu umowy  i uzgodnieniu w niej  z przedsiębiorstwem  warunków technicznych oraz warunków  na jakich zostaną one przekazane przedsiębiorstwu.

- w sytuacji współfinansowania  przez osobę ubiegającą się  o przyłączenie do sieci wodociągowej i /lub kanalizacyjnej  umowa zawierana między  przedsiębiorstwem  a  tą osobą  reguluje tryb i zasady  odpłatnego przejęcia  przez przedsiębiorstwo  części  inwestycji  sfinansowanej przez osobę ubiegająca się o przyłączenie.

 

Gdy gmina, realizując wynikający z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym obowiązek dotyczący zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie budowy kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, wybuduje sieć kanalizacji sanitarnej, powstaje po stronie właścicieli nieruchomości obowiązek podłączenia się do tej sieci łącznie z kosztami tego podłączenia.


Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z póź.zm.) w drodze rozporządzenia określono Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 )

 

Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art.   5 obiekt budowlany - warunki i wymagania, i art. 6 zespoły obiektów budowlanych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

 

Zgodnie z § 26.

 

- działka budowlana, przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej
i ciepłowniczej.

- w razie braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej działka, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, pod warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody, a także zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3 na dobę. Jeżeli ilość ścieków jest większa od 5 m3, to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska. 

Zgłoś awarię