RPWOZ 2014-2020 Wsparcie Rozwoju sieci wodociągowych

Gmina BoboliceDodano: 2021-06-28

Informujemy, że zakończyły się roboty budowlane zadania

„Modernizacja SUW przy ul. Mickiewicza w Bobolicach”


Dodano: 2021-06-28

Informujemy, że zakończyły się roboty budowlane zadania

dot. Część II – „Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Kłanino”


Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 03.00.00 Ochrona Środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 03.05.00 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowychUmowa o dofinansowanie Projektu „Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Kłanino wraz z modernizacją SUW przy ul. Mickiewicza w Bobolicach”
Nr RPZP.03.05.00-32-C010/18-00


W dniu 10 grudnia 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Biuro Koszalin Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie podpisała umowę o dofinansowanie inwestycji „Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Kłanino wraz z modernizacją SUW przy ul. Mickiewicza w Bobolicach „


• Całkowita wartość Projektu - 4. 091. 913,79 zł
• Dofinansowanie Projektu w ramach RPOWZ 2014-2020 - 1. 644.813,61 zł

Data zakończenia realizacji projektu to przełom miesiąca grudnia 2020r.

 

 

Zakres inwestycji obejmuję :

Część I -„Modernizacja SUW przy ul. Mickiewicza w Bobolicach” 

Część II - Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Kłanino 

 

 

Część I - „Modernizacja SUW przy ul. Mickiewicza w Bobolicach”

Zadanie obejmuje :

•  budowę nowej obudowy i  technologii na istniejących  studniach wierconych SW1, SW2,  SW3  wraz  z przełączeniem istniejącego zasilania oraz wykonaniem infrastruktury technicznej  na terenie istniejącego ogrodzenia  każdej studni ,

 

•  przebudowa technologii istniejącej stacji uzdatniania wody wraz z naprawą zbiornika wody czystej  i zmianą utwardzenia terenu wokół budynku SUW. Zakres inwestycji obejmuje również prace remontowe budynku SUW oraz wykonanie monitoringu.

 

Efektem remontu Stacji Uzdatniania Wody będzie:

a)zautomatyzowanie procesu uzdatniania wody poprzez rozszerzenie monitoringu oraz sterowania (brak konieczności stałej i ciągłej obsługi),

b)ciągłe i stałe utrzymanie jakości wody do celów konsumpcyjnych, która składem odpowiadać będzie wskaźnikom zawartym w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),

c)poprawa niezawodności pracy Stacji Uzdatniania Wody, zapewnienie stałych dostaw wody z Stacji Uzdatniania Wody,

 

Część II - Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Kłanino, gm. Bobolice.

Zadanie obejmuje wymianę istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie m. Kłanino.  Wymiana sieci wodociągowej ma służyć poprawie jakości infrastruktury oraz jakości wody pitnej na terenie miejscowości. Długość projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 3 952,46 m przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 436 osób.

• Sieć wodociągowa o średnicy Ø 110 PEHD i długości L=2430,36 m ,

• odgałęzienia sieci wodociągowej Ø 90PEHD i długości L=154,82m; 

• Przyłącza wodociągowe o średnicy Ø 63 PEHD i długości L=31,55 m ;

• Przyłącza wodociągowe o średnicy Ø 40 PEHD i długości L=343,81 m ;

• Przyłącza wodociągowe o średnicy Ø 32 PEHD i długości L=612,43m;

• Przyłącza wodociągowe o średnicy Ø 110 PEHD i długości L= 379,49m

• Studnie wodomierzowe betonowe Ø 1000 – 3 szt;

• Studnie wodomierzowe z tworzywa Ø 1000 – 20 szt.

• hydranty nadziemne DN8 - 4 szt.    

 

Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych : 

W dniu 11 marca 2019 roku w siedzibie Spółki RWiK w Białogardzie miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych  w ramach przedsięwzięcia p.n.:
Część II - Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Kłanino, gm. Bobolice.
W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe 
„ARTEX”  Spółka z o.o.
ul. Na Skarpie 17
75-343 Koszalin

 

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania p.n.: Część II - Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Kłanino, gm. Bobolice” sprawuje ,wyłoniona do pełnienia przedmiotowej funkcji w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego:

Firma M.Z.-BUD
Grzegorz Spychalski
ul. Wojska Polskiego 26/9
78-300 Świdwin

 

Fotorelacja  z placu budowy  w zakresie  realizacji inwestycji  

p.n. Część II – ,, Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Kłanino”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa o dofinansowanie Projektu
„Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Kłanino wraz z modernizacją SUW
przy ul. Mickiewicza w Bobolicach”
Nr RPZP.03.05.00-32-C010/18-00
 

Zakres inwestycji obejmuję :

Część I -Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody przy ul. Mickiewicza w Bobolicach.

Podpisanie umowy  z wykonawcą robót budowlanych :

W dniu 09 października 2019 roku w siedzibie Spółki RWiK w Białogardzie miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych  w ramach przedsięwzięcia p.n.:
Część I -Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody przy ul. Mickiewicza w Bobolicach.
W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska
EkoWodrol  Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 13
75-846 Koszalin
  

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania p.n.: Część I -Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody przy ul. Mickiewicza w Bobolicach sprawuje, wyłoniona do pełnienia przedmiotowej funkcji w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego:

Firma M.Z.-BUD
Grzegorz Spychalski
ul. Wojska Polskiego 26/9
78-300 Świdwin

Fotorelacja z podpisania umowy w zakresie realizacji inwestycji p.n. Część I –
„Modernizacja SUW przy ul. Mickiewicza w Bobolicach”.

 


 

 

 

 

 

2020-10-30

Fotorelacja z robót budowlanych zadania pn.
Część I - Modernizacja SUW przy ul. Mickiewicza w Bobolicach” na osi czasu – od kwietnia 2020 r. - do października 2020 .

 


Zgłoś awarię