Radiowy odczyt wodomierzy


Informujemy, że w bieżącym  roku  na terenie działalności prowadzonej przez spółkę  rozpoczęto proces wdrażania systemu radiowego odczytu wodomierzy.  


Proces ten z uwagi na ilość obsługiwanych odbiorców  oraz możliwości finansowe spółki ograniczone wielkością  taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków będzie rozłożony w czasie i realizowany  w ciągu  kilku lat.


Sukcesywnie wodomierze główne będą  wyposażane w nakładki  służące do radiowego  odczytu wodomierzy. Równolegle w razie potrzeby dokonywane będą wymiany wodomierzy głównych na wodomierze kompatybilne z istniejącym w spółce systemem radiowego odczytu wodomierzy.


Koszty związane z wdrożeniem systemu ,wymianą wodomierzy głównych oraz montażem nakładek    radiowych na wodomierzach głównych pokrywa spółka, natomiast koszty związane z wymianą wodomierzy stanowiących podliczniki   oraz montaż nakładek na podlicznikach , zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ,pokrywają odbiorcy usług.


Wdrażany system pozwala na zdalne odczyty wodomierzy  poprzez terminale PSION z odległości    kilkudziesięciu metrów bez konieczności  wejścia na teren nieruchomości, budynku, mieszkania .


W spółce stosowane są  moduły radiowe typu Cyble AnyQuest Basic poprzez które odczytywane są następujące parametry:

-numer użytkownika

-aktualny stan wodomierza wraz z datą i godziną odczytu

-13 miesięczny  rejestr objętości  na koniec miesiąca (stany wodomierzy)

-13 miesięczny  rejestr ilości dni z wyciekiem

-13 miesięczny rejestr detekcji wstecznego odczytu

-alarmy, w tym :

  a) próby nielegalnego demontażu

  b) próby magnesowania wodomierzy

  c) inne ingerencje w nakładkę radiową oraz wodomierz


Z uwagi na występujące przypadki ingerencji w wodomierze główne,  przypominamy, iż zgodnie z art.28  „ Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków„ z dnia 7 czerwca 2001r.  karze grzywny podlega   ten kto : „uszkadza  wodomierz główny ,zrywa lub uszkadza plomby  umieszczone na wodomierzach ,urządzeniach pomiarowych  lub zaworze   odcinającym, a także wpływa na zmianę ,utrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego”

Zgłoś awarię