W celu przygotowania i realizacji projektu p.n.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie – Zdroju” w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w ramach Funduszu Spójności powołana została Jednostka Realizująca Projekt (JRP).

Zakres działań Jednostki Realizującej Projekt:

 • monitoring rzeczowy i finansowy Projektu;
 • nadzór nad powołaniem i pracami komisji przetargowych;
 • opracowywanie treści kontraktów z wykonawcami robót i usług wykonywanych w ramach Projektu;
 • prowadzenie bieżącej księgowości finansowej i majątkowej;
 • wewnętrzna kontrola finansowa w zakresie środków pozostawionych do dyspozycji przy realizacji Projektu;
 • obsługa administracyjna

 

W skład Jednostki Realizującej Projekt wchodzą:

 

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)

 • odpowiedzialność za prawidłową realizację Projektu, w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe, techniczne Projektem;
 • monitoring rzeczowy i finansowy postępu w realizacji Projektu oraz zgodności realizacji Projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz zgodności z zapisami Umowy o dofinansowanie;
 • zatwierdzanie procedur postępowania JRP we wszystkich działaniach związanych z realizacją przedsięwzięcia.
 • współodpowiedzialność wraz z Prezesem Spółki za ostateczne brzmienie Załączników do Umowy o dofinansowanie;
 • zatwierdzanie i podpisywanie lub poświadczanie dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie zakresu rzeczowego części lub całości Projektu;
 • współodpowiedzialność wraz z Prezesem Spółki za przygotowanie i publikacje ogłoszeń o zamówieniach, przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (akceptacja dokumentów przetargowych dla poszczególnych kontraktów), w tym kryteriów oceny ofert, jak również za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 • akceptacja wraz z Prezesem Spółki wyników przetargów;
 • odpowiedzialność za poprawność i kompletność umów z Wykonawcą;
 • odpowiedzialność za wymagane przepisami warunki przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z postępowaniem przetargowym;
 • nadzór nad działaniami zmierzającymi do założenia przez Beneficjenta rachunku bankowego Projektu;
 • podpisywanie wniosku Beneficjenta o przekazanie środków, dokumentów rozliczeniowych;
 • zatwierdzenie faktur do wypłaty wraz z Prezesem Spółki oraz Głównym Księgowym;
 • zatwierdzanie i podpisywanie raportów z postępów oraz raportu końcowego;
 • nadzór nad pracą i poprawnością działania Jednostki Realizującej Projekt (JRP);
 • zatwierdzanie wniosków o zmianę w Umowie o dofinansowanie.

 

Kierownik JRP, Zastępca MAO:

 1. a.      Zakres zadań Zastępcy MAO:
 • zastępowanie MAO podczas jego nieobecności w pracy i wykonywanie w tym czasie wszystkich czynności należących do MAO;
 • zapewnienie obsady osobowej Zespołu JRP i odpowiednich warunków do pracy;
 • przedkładanie wniosku do MAO w sprawie powołania Zespołu JRP lub ewentualnych zmian;
 • bezpośredni nadzór nad pracą i poprawnością działania Jednostki Realizującej Projekt;
 • opiniowanie procedur postępowania JRP we wszystkich działaniach związanych z realizacją Projektu.
 1. b.      Zakres zadań Kierownika JRP:
 • Kierowanie pracami Jednostki Realizującej Projekt;
 • Przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji Projektu Funduszu Spójności, Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Instytucją Wdrażającą, a beneficjentem;
 • Prawidłowa realizacja Umowy o dofinansowanie w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności;
 • Współpraca z Instytucją Wdrażającą;
 • Nadzór nad prawidłową realizacją kontraktów;
 • Nadzór nad przygotowywaniem, organizowaniem i przeprowadzaniem przetargów dla procesów inwestycyjnych oraz innych działań prowadzonych przez Jednostkę Realizującą Projekt;
 • Nadzór nad przygotowywaniem harmonogramów i planów inwestycyjnych w zakresie Funduszu Spójności;
 • Nadzór nad przygotowywaniem materiałów dla opracowania budżetu beneficjenta w zakresie realizowanego Projektu,
 • Zapewnienie fachowego uczestnictwa w odbiorach końcowych inwestycji realizowanych w ramach Projektu;
 • Udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji inwestycji;
 • Koordynacja rozliczeń prowadzonych inwestycji;
 • Zatwierdzenie faktur pod względem merytorycznym;
 • Nadzór nad sporządzaniem sprawozdań z realizacji inwestycji oraz niezbędnych materiałów i analiz w tym zakresie;
 • Koordynacja przygotowywania materiałów do opracowywania wniosków o wypłatę transz dotacji;
 • Nadzór nad opracowywaniem, wspólnie z innymi jednostkami, wniosków o współfinansowanie Projektu Funduszu Spójności dla zabezpieczenia finansowania inwestycji;
 • Nadzór nad pracami związanymi ze sprawozdawczością i monitorowaniem Projektu;
 • Ciągły nadzór nad Projektem pod względem uzyskania założonego efektu ekologicznego;
 • Załatwianie skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw;
 • Prowadzenie korespondencji tematycznej;
 • Parafowanie korespondencji, pism i dokumentów przygotowywanych w Jednostce Realizującej Projekt;
 • Reprezentowanie Jednostki Realizującej Projekt na zewnątrz - w kontaktach z innymi jednostkami organizacyjnymi beneficjenta i innymi instytucjami;
 • Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez MAO.

 

Zakres zadań Specjalisty ds. Rozliczeń:

 • Prognozowanie przepływów finansowych;
 • Zapewnienie terminowej realizacji płatności;
 • Sporządzanie i aktualizowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych, planu finansowania Projektu oraz planów wystąpień o środki z FS, a także monitorowanie ich realizacji;
 • Prowadzenie sprawozdawczości oraz monitorowanie finansowe Projektu zgodnie z planem płatności, harmonogramem rzeczowo - finansowym i planami inwestycyjnymi przy użyciu komputerowej bazy danych;
 • Współpraca z NFOŚiGW, Ministerstwem Środowiska i Ministerstwem Finansów w zakresie kontroli finansowo-księgowej Projektu;
 • Udział w kontrolach i audytach dotyczących Projektu;
 • Prowadzenie obsługi finansowo - księgowej Jednostki Realizującej Projekt;
 • Prowadzenie rejestru zweryfikowanych i zapłaconych faktur;
 • Sprawdzanie faktur i rachunków pod względem formalno–rachunkowym;
 • Weryfikacja wyliczeń finansowych w przejściowych i ostatecznych fakturach;
 • Prowadzenie zestawień księgowych, w tym przechowywanie kopii dowodów księgowych, zgodnie z wymogami KE, dla potrzeb monitorowania rzeczowo-finansowego inwestycji na poziomie Jednostki Realizującej Projekt;
 • Prowadzenie zestawień księgowych niekwalifikowanych kosztów Projektu;
 • Monitorowanie operacji finansowych na rachunkach bankowych Projektu;
 • Przygotowywanie dokumentów zakresie sporządzenia wniosku o płatność;
 • Opracowywanie zapotrzebowania na środki finansowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zobowiązaniami wynikającymi z kontraktów oraz planami wypłat do wykonawców i wystąpień o środki z FS;
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do pozyskania środków finansowych na realizację Projektu ze źródeł zewnętrznych;
 • Sporządzanie sprawozdań z nakładów inwestycyjnych;
 • Współudział w opracowywaniu planów finansowych do projektu budżetu beneficjenta oraz sprawozdań w zakresie zadań objętych Projektem;
 • Współudział w przygotowywaniu wniosków do projektów budżetu beneficjenta;
 • Prowadzenie sprawozdawczości finansowej Projektu i monitoringu kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych;
 • Wnioskowanie o przekazanie środków z Funduszu Spójności na realizację inwestycji;
 • Monitorowanie zgodności zobowiązań i płatności z warunkami kontraktu;
 • Przechowywanie kopii raportów audytu finansowego;
 • Monitorowanie skutków w zakresie terminów i kosztów uzasadnionych zmian na podstawie zatwierdzonych protokołów;
 • Monitorowanie zabezpieczeń właściwego wykonania kontraktów, ubezpieczeń, gwarancji bankowych itp.;
 • Przygotowywanie cyklicznych i „ad hoc” informacji dla instytucji finansujących i kredytujących;
 • Udział w kontrolach i audytach dotyczących Projektu;
 • Gromadzenie i archiwizacja faktur i dokumentów o równoważnej wartości księgowej;
 • Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez MAO, Zastępcę MAO i Kierownika JRP.

 

Zakres zadań Specjalisty ds. Przetargów:

 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz realizacja kontraktów zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych, a także innych ustaw;
 • Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia i zakresu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Prawem budowlanym oraz Warunkami kontraktowymi wg FIDIC;
 • Uczestnictwo w pracach komisji przetargowej;
 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej;
 • Przygotowywanie umów i ewentualnych aneksów z wykonawcami oraz korespondencja z tym związana;
 • Opracowanie i/lub weryfikacja korespondencji z wykonawcami i instytucjami pod kątem zgodności z obwiązującymi przepisami i zawartymi umowami;
 • Współpraca z innymi działami beneficjenta w tym z działem zakupów;
 • Udział w pracach komisji przetargowych;
 • Ogłaszanie wyników postępowania;
 • Przygotowywanie zleceń i umów;
 • Analiza odwołań i skarg w zakresie postępowań o zamówieniach publicznych;
 • Prowadzenie i archiwizacja wymaganej przez Komisję Europejską dokumentacji w zakresie przetargów;
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika JRP.

 

 

Zakres zadań Specjalisty ds. Administracji:

 • Koordynacja prac związanych z realizacją Projektu;
 • Podejmowanie działań mających na celu promocję, upowszechnianie oraz udzielanie informacji o projekcie oraz koordynowanie prac zleconych na zewnątrz;
 • Organizowanie narad koordynacyjnych dotyczących zadań realizowanych w ramach Projektu;
 • Obsługa organizacyjna Projektu;
 • Prowadzenie dokumentacji wraz z protokołami;
 • Współpraca w zakresie przygotowywania raportów i przekazywania ich odpowiednim instytucjom;
 • Organizacja narad koordynacyjnych dotyczących realizacji Projektu we współpracy z Inżynierem;
 • Udostępnianie dokumentacji związanej z monitoringiem realizacji Projektu, zgodnie z procedurami;
 • Udział w sporządzaniu sprawozdań z postępów Projektu do wniosku o przekazanie środków;
 • Przygotowywanie niezbędnych materiałów i analiz do sprawozdawczości z realizacji Projektu;
 • Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń oraz innych dokumentów;
 • Opracowywanie i aktualizacja procedur zarządzania Projektem.

 

Zakres zadań Specjalisty ds. Technicznych

 • Zarządzanie i kontrola nad realizacją zakresu rzeczowego Projektu, zgodnie z harmonogramem procedur przetargowych, wykazem przetargów i harmonogramem rzeczowo – finansowym;
 • Odpowiedzialność za przygotowanie części technicznej materiałów przetargowych;
 • Udział w pracach komisji przetargowych;
 • Udział w naradach koordynacyjnych JRP i Inżyniera Kontraktu;
 • Współpraca z Inżynierem Kontraktu w zakresie technicznym realizowanego Projektu – aktualizacja harmonogramów w zakresie rzeczowym;
 • Przygotowywanie danych technicznych dla specjalisty ds. rozliczeń do raportów z realizacji Projektu;
 • Zatwierdzenie faktur pod względem merytorycznym;
 • Współpraca z projektantami i konsultantami w zakresie technicznym Projektu;
 • Monitoring postępu rzeczowego Projektu i jego zgodności z harmonogramem;
 • Monitoring zgodności realizacji Projektu z Prawem Budowlanym;
 • Monitoring prawidłowości pracy Inżyniera Kontraktu – w tym nadzoru na budowie;
 • Kontrola czynności związanych z rozruchami i odbiorami robót;
 • Sporządzanie sprawozdań z rzeczowej realizacji Projektu oraz przygotowywanie niezbędnych materiałów i analiz w tym zakresie;
 • Informowanie Kierownika JRP o niezgodnościach lub zagrożeniach w trakcie wykonywania robót przez wykonawców, zapobieganie nieprawidłowościom w realizacji kontraktów i raportowanie o nich do MAO;
 • Weryfikacja danych przedłożonych przez Inżyniera dotyczących robót dodatkowych i zamiennych oraz obmiarów powykonawczych;
 • Przygotowywanie informacji o zawartych umowach z wykonawcą na potrzeby ewidencji oraz sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej;
 • Odpowiedzialność za zabezpieczenie wykonania robót w kwestii możliwości udostępnienia nieruchomości – kontakty z właścicielami w sprawach spornych;
 • Monitoring postępu osiągania efektu ekologicznego;
 • Współpraca z działami beneficjenta współuczestniczącymi w realizacji Projektu;
 • Realizacja zadań i czynności zleconych przez Kierownika JRP.
 • Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji technicznej.

 

Schemat organizacyjny JRP

 

Zgłoś awarię